Stan przedegzaminacyjny

Pacjent ze stabilnym, epizodycznym bólem w klatce piersiowej

dr n. med.Michał Kowara1,2
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski1

1I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A

02-097 Warszawa

e-mail: marcin.grabowski@wum.edu.pl

  • Tok diagnostyczny w świetle wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Wstępna ocena kliniczna, analiza chorób współistniejących i jakości życia, badania dodatkowe, ocena prawdopodobieństwa klinicznego choroby tętnic wieńcowych przed testem, wybór adekwatnej metody diagnostycznej
  • Stratyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego


Ból w klatce piersiowej to ważny problem kliniczny. Według szacunków przeprowadzonych na podstawie danych z różnych krajów świata jest on przyczyną aż 10% wszystkich nieurazowych zgłoszeń do izb przyjęć lub szpitalnych oddziałów ratunkowych1. Ten problem jest również ważny z punktu widzenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Badanie obserwacyjne przeprowadzone na pacjentach 118 lekarzy rodzinnych w Holandii i Belgii wykazało, że ból w klatce piersiowej był przyczyną 1,26% wszystkich wizyt u lekarza rodzinnego. Warto podkreślić, że u 8,4% tych pacjentów przyczyną bólu w klatce piersiowej był stan zagrażający życiu (szczególnie zawał serca)2.

W naszym opracowaniu skoncentrujemy się na algorytmie postępowania u pacjentów w sytuacji stabilnej, którzy zgłaszają się do specjalisty w dziedzinie kardiologii w warunkach ambulatoryjnych, skarżąc się na epizodyczne bóle w klatce piersiowej (w praktyce często można usłyszeć zdanie typu: „czasem odczuwam ból w klatce piersiowej”). Ostatecznym rozpoznaniem u takich osób może być przewlekły zespół wieńcowy (jest to nowe pojęcie wprowadzone przez wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego [ESC – European Society of Cardiology] w 2019 r.; dawniej używano pojęcia „stabilna choroba wieńcowa” lub „stabilna choroba niedokrwienna serca”). Wspomniane wytyczne ESC dotyczące postępowania u chorych z przewlekłym zespołem wieńcowym zawierają cenne wskazówki dla specjalisty kardiologa3. Jeden z autorów niniejszego artykułu był również współautorem praktycznego przewodnika po przytoczonych wytycznych ESC – dlatego też w tym opracowaniu skoncentrujemy się nie tyle na ich omówieniu, ile na prezentacji konkretnych algorytmów diagnostyczno-terapeutycznych4.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Tok diagnostyczny u pacjenta ze stabilnym, epizodycznym bólem w klatce piersiowej

Postępowanie diagnostyczne u pacjenta zgłaszającego stabilny, epizodyczny ból w klatce piersiowej opiera się na 5 krokach, zilustrowanych na rycinie 1.

Stratyfikacja ryzyka

Po rozpoznaniu przewlekłego zespołu wieńcowego następnym etapem postępowania z chorym jest stratyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego. Ocenia się je jako duże w sytuacjach [...]

Podsumowanie

Odpowiednie przeprowadzenie toku diagnostycznego oraz stratyfikacji ryzyka u pacjentów ze stabilnym, epizodycznym bólem w klatce piersiowej pozwala z jednej strony na [...]

Do góry