Problemy kardiologiczne jako powikłania odległe u pacjentów po infekcji COVID-19

dr n. med. Dominika Dykla1
mgr inż. Adriana Złahoda-Huzior2
dr inż. Klaudia Proniewska3
dr n. med. Aleksander Zeliaś1
prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek4,5

1Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii, Intercard, Nowy Sącz

2Katedra Metrologii i Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

3Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków

4Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków

5Maria Cecilia Hospital, GVM Care & Research, Cotignola, Rawenna

Adres do korespondencji:

dr n. med. Dominika Dykla

Centrum Kardiologii Inwazyjnej,

Elektroterapii i Angiologii, Intercard

ul. Kilińskiego 68, 33-300 Nowy Sącz

e-mail: d.dykla@intercard.net.pl

 • Zespół long COVID – definicja, klasyfikacja, obraz kliniczny
 • Kardiologiczne powikłania narządowe związane z przebytą infekcją COVID-19
 • Zasady diagnostyki i leczenia pacjentów z zespołem long COVID – opis przypadków klinicznych z własnej praktyki


COVID-19 jest chorobą zakaźną powodowaną przez wirus SARS-CoV-2, którą rozpoznano i opisano po raz pierwszy na terytorium Chin w listopadzie 2019 r. Diagnostyka opiera się na obrazie klinicznym i testach molekularnych, serologicznych i antygenowych. Przebieg infekcji COVID-19 jest indywidualnie zmienny – od bezobjawowego po ciężki, wymagający hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii. W zależności od obrazu klinicznego ostrej fazy infekcji oraz przewlekle utrzymujących się objawów wykonuje się szereg badań dodatkowych zmierzających do wykrycia skutków choroby i wdrożenia celowanego leczenia. Schemat opieki nad pacjentem przedstawiono na rycinie 1.

Definicje zespołu long COVID

Long COVID to pojęcie ogólne dla zespołu objawów pojawiających się w trakcie i/lub po infekcji COVID-19. W wytycznych National Institute for Health and Care Excellence (NICE) zaproponowano następującą klasyfikację:

 1. Acute COVID-19 – ostra faza infekcji COVID-19 w okresie do 4 tygodni od zachorowania.
 2. Ongoing symptomatic COVID – objawy kliniczne utrzymujące się od 4 do 12 tygodni.
 3. Post-COVID – objawy, które pojawiły się podczas zakażenia lub po nim, trwające dłużej niż 12 tygodni1.

Zatem pojęcie long COVID obejmowałoby pacjentów z objawami klinicznymi, które można powiązać z infekcją COVID-19, trwającymi powyżej 4 tygodni od zachorowania.

Halpin i wsp. zaproponowali inny podział:

 1. Post-acute COVID – objawy trwające 3-12 tygodni.
 2. Long post-COVID lub persistent chronic post-COVID – objawy obecne powyżej 12 tygodni od zachorowania2.

Jeszcze inny podział obejmuje 4 fazy:

 1. Faza przejściowa: objawy potencjalnie związane z ostrą infekcją COVID-19 – do 4-5 tygodni od zachorowania.
 2. Faza 1: acute post-COVID – objawy po COVID-19 od 5 do 12 tygodni od zachorowania.
 3. Faza 2: long post-COVID – objawy po COVID-19 od 12 do 24 tygodni od zachorowania.
 4. Faza 3: persistent post-COVID – objawy po COVID-19 trwające dłużej niż 24 tygodnie3.

U części pacjentów ostra faza infekcji bywa bezobjawowa, co może utrudnić rozpoznanie long COVID. Wówczas należy bazować na wykonanych testach molekularnych (PCR – polymerase chain reaction), wykrytych przeciwciałach przeciw COVID-19 oraz prawdopodobieństwie przebytej infekcji COVID-193.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wykorzystanie zaawansowanych technik obrazowych w diagnostyce powikłań narządowych w long COVID

Już na początku pandemii naukowcy zauważyli ogromną rolę obrazowania medycznego w diagnostyce COVID-19. Pierwsze badania wskazywały na wysoką skuteczność detekcji zmian [...]

Objawy kliniczne, diagnostyka powikłań narządowych long COVID

Objawy kliniczne, na które skarżą się pacjenci po przebytej ostrej fazie infekcji COVID-19, to:

Opis przypadków

Przypadek 1 – diagnostyka tachyarytmii

Podsumowanie

Ustalenie postępowania w przypadku zespołu long COVID stanowi wyzwanie kliniczne. Wymaga ono wielodyscyplinarnego podejścia, szczegółowej diagnostyki, prawidłowego leczenia i dalszej rehabilitacji [...]

Do góry