Dławica oporna na leczenie, bez możliwości rewaskularyzacji

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch1,2
dr n. med. Wojciech Zimoch1,2

1Instytut Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2Instytut Chorób Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Wrocław

Adres do korespondencji:

dr n. med. Wojciech Zimoch

Instytut Chorób Serca

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

ul. Borowska 213

50-556 Wrocław

e-mail: zimoch.w@gmail.com

  • Dławica oporna na leczenie – poważny i wciąż narastający problem
  • Zasady leczenia przeciwdławicowego: metody rewaskularyzacji i farmakoterapii
  • Postępowanie w dławicy opornej na leczenie: metody interwencyjne i eksperymentalne


Obserwowany nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat postęp w dziedzinie kardiologii pozwolił na istotne obniżenie śmiertelności związanej z chorobami układu krążenia, a w szczególności z chorobą niedokrwienną serca1. Poza poprawą rokowania niezmiernie ważna jest również kwestia jakości życia pacjentów i kontroli uciążliwych objawów. Dławica piersiowa jest najczęstszym objawem choroby niedokrwiennej serca i zapobieganie jej powinno stanowić jeden z priorytetów leczenia.

Podstawową metodą postępowania w dławicy piersiowej jest rewaskularyzacja zmian w nasierdziowych tętnicach wieńcowych powodujących niedokrwienie mięśnia sercowego i typowe objawy. Mimo coraz bardziej zaawansowanych metod leczenia, zarówno przezskórnych, jak i chirurgicznych, pełna rewaskularyzacja nie zawsze jest możliwa. Co więcej, u części pacjentów utrzymują się dolegliwości dławicowe pomimo zaopatrzenia wszystkich zmian w tętnicach wieńcowych lub nawet ich braku. W przypadku braku skuteczności również leczenia farmakologicznego takie zjawisko nazywamy oporną dławicą piersiową.

Biorąc pod uwagę stale rosnącą liczbę pacjentów cierpiących z powodu choroby niedokrwiennej serca, dławica oporna stanowi coraz istotniejszy problem kliniczny.

Definicja

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology) z 2019 r. dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłych zespołów wieńcowych definiują dławicę oporną jako utrzymujące się powyżej 3 miesięcy objawy dławicowe spowodowane rozpoznanym i odwracalnym niedokrwieniem u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i istotnym zwężeniem tętnic wieńcowych. Objawów tych nie udaje się opanować poprzez intensyfikację leczenia z wykorzystaniem leków II i III rzutu, pomostowanie aortalno-wieńcowe ani zabiegi przezskórne, także w obrębie przewlekłych okluzji2.

Należy jednak krytycznie ocenić, że ta definicja jest niepełna i nie obejmuje dużej grupy pacjentów, u których dolegliwości występują mimo braku zmian w nasierdziowych tętnicach wieńcowych (dławica naczynioskurczowa, dysfunkcja mikrokrążenia) lub bez obiektywnych cech niedokrwienia.

Patofizjologia

Dotychczasowy paradygmat patofizjologii bólu dławicowego zakładający obecność niedokrwienia mięśnia sercowego, najczęściej z powodu obecności zwężenia w naczyniach epikardialnych, jest obecnie podawany w wątpliwość. Bardzo szeroki zakres prezentac...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia

Precyzyjne określenie częstości występowania dławicy opornej na leczenie stanowi duże wyzwanie. Pomimo stosowania specjalnych kwestionariuszy złożony i subiektywny charakter objawów dławicowych [...]

Rokowanie

Ból w klatce piersiowej ma bez wątpienia istotny wpływ na codzienne życie pacjentów, ogranicza ich aktywność zawodową i rekreacyjną. W najbardziej [...]

Rozpoznanie

Kluczowym elementem postępowania z pacjentami cierpiącymi z powodu opornej dławicy piersiowej jest ustalenie odpowiedniego rozpoznania uwzględniającego podłoże patofizjologiczne. Wytyczne ESC zalecają [...]

Opcje rewaskularyzacji

Rozpoznanie dławicy opornej jest możliwe dopiero po wykorzystaniu wszystkich opcji rewaskularyzacji. Standardowe postępowanie obejmuje interwencje przezskórne (angioplastyka wieńcowa; PCI – percutaneous [...]

Leczenie farmakologiczne

Leczenie farmakologiczne od blisko 60 lat stanowi podstawę leczenia przeciwdławicowego. Mimo wynalezienia nitrogliceryny i jej pochodnych w XIX w., jako pierwszy [...]

Leczenie interwencyjne i eksperymentalne

Wzrastająca liczba pacjentów z dławicą oporną na leczenie farmakologiczne i bez możliwości rewaskularyzacji przyczyniła się do poszukiwania nowych rozwiązań terapeutycznych wpływających [...]

Podsumowanie

Do góry