Stan przedegzaminacyjny

Aktywność sportowa w świetle wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (część 2)

dr n. med.Michał Kowara1,2 dr hab. n. med. Renata Główczyńska1 prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski1

1I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

e-mail: marcin.grabowski@wum.edu.pl

  • Aktywność fizyczna poprawia rokowanie pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego
  • Klasyfikacja wysiłków fizycznych pod względem ich intensywności i charakteru
  • Zalecenia dotyczące aktywności sportowej u pacjentów z chorobą wieńcową i przewlekłą niewydolnością serca

Ogólne założenia zaleceń z zakresu kardiologii sportowej u chorych kardiologicznych

Zalecenia dotyczące aktywności sportowej u pacjentów z rozpoznanymi chorobami układu sercowo-naczyniowego są kategoryzowane wg konkretnej jednostki chorobowej, intensywności wysiłku fizycznego (podział na wysiłki małe, umiarkowane i duże), a także charakteru aktywności (sporty wyczynowe i rekreacyjne). Rekomendacje mają na celu z jednej strony to, aby nie zakazywać korzystnej dla zdrowia aktywności fizycznej osobom, u których nie jest to bezwzględnie konieczne, ale z drugiej strony – aby chronić osoby o istotnie podwyższonym ryzyku poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. W tabeli 1 przypomniano stratyfikację wysiłków fizycznych (uzupełniając ją o wysiłki fizyczne zamieszczone na rycinie 2 w cytowanych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego [ESC – European Society of Cardiology] dotyczących kardiologii sportowej)1.

Należy również zwrócić uwagę na to, że intensywność poszczególnych aktywności sportowych jest inna u seniorów niż u osób dorosłych (tab. 2).

Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej odnoszą się do konkretnych sytuacji klinicznych w konkretnych jednostkach chorobowych. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na dwóch kluczowych chorobach układu sercowo-naczyniowego – chorobie wieńcowej oraz przewlekłej niewydolności serca.

Zalecenia dla pacjentów z chorobą wieńcową

Do góry