Kardiomiopatia przerostowa, amyloidoza czy choroba Fabry’ego?

dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska

I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska

I Klinika Kardiologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

e-mail: zokosar@gmail.com

  • Etiologia i patogeneza kardiomiopatii przerostowej, amyloidozy serca i choroby Fabry’ego
  • Czerwone flagi ułatwiające rozpoznanie i różnicowanie
  • Metody diagnostyczne, leczenie i rokowanie


Przerost serca niezwiązany z patologicznym obciążeniem, fenotypowo odpowiadający kardiomiopatii przerostowej (HCM – hypertrophic cardiomyopathy), może mieć różną etiologię: genetyczną i niegenetyczną. Najczęstszą przyczyną HCM jest mutacja genów dla białek sarkomeru, jednak istnieją inne, rzadsze jednostki chorobowe będące jej fenokopiami. Należą do nich choroby spichrzeniowe z zewnątrzkomórkowym odkładaniem amyloidu (amyloidoza AL, ATTR) oraz zespoły związane z zaburzeniami metabolizmu i spichrzaniem wewnątrzkomórkowym np. sfingolipidów (choroba Fabry’ego; FD – Fabry’s disease) czy glikogenu (choroba Danona i Pompego). Rozróżnienie tych postaci ma znaczenie nie tylko poznawcze, ale przede wszystkim rokownicze oraz decyzyjne dla zastosowania właściwej terapii.

Etiologia i patogeneza

W wytycznych European Society of Cardiology (ESC) do HCM zaliczono wszystkie jednostki chorobowe charakteryzujące się przerostem lewej komory, który nie jest następstwem wzrostu jej obciążenia. Do tej grupy należy wiele genetycznie uwarunkowanych chorób, w tym najliczniej reprezentowane sarkomeropatie (40-60%); 5-10% stanowią choroby rzadkie związane z zaburzeniami metabolizmu (w tym FD), zespoły genetyczne, choroby neuromięśniowe i anomalie chromosomalne oraz inne choroby spichrzeniowe i naciekowe, takie jak amyloidoza, sarkoidoza czy hemochromatoza1.

Wytyczne amerykańskie ograniczają rozpoznanie HCM do przypadków rodzinnej i nierodzinnej kardiomiopatii przerostowej związanej z zaburzoną strukturą i/lub funkcją białek sarkomeru2. Ponieważ patogeneza różnych jednostek chorobowych doprowadzających do przerostu lewej komory jest bardzo zróżnicowana, dla celów dydaktycznych w tym artykule pojęcie kardiomiopatii przerostowej zostało ograniczone do sarkomeropatii, dla odróżnienia od FD i amyloidozy serca (CA – cardiac amyloidosis).

Kardiomiopatia przerostowa

HCM będąca skutkiem mutacji jednego z 8 genów dla białek sarkomeru w ponad 1500 wariantach dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący, z 50% prawdopodobieństwem jej przekazania potomstwu obojga płci. W ponad 70% patogenne mutacje dotyczą genów dla łańcuchów ciężkich β-miozyny (MYH7) lub białka C wiążącego miozynę (MBPC3). Rzadziej występujące warianty (do 5%) są związane z genami dla troponin I i T (TNNI3, TNNT2) oraz TPM1, MYL2, MYL3, ACTC1. Jednak pomimo zaawansowanych technik analizy genomu nie udaje się wykryć patogennej mutacji w ok. 40% przypadków HCM1,2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Etiologia i patogeneza

W wytycznych European Society of Cardiology (ESC) do HCM zaliczono wszystkie jednostki chorobowe charakteryzujące się przerostem lewej komory, który nie jest [...]

Czerwone flagi

Wspólną cechą HCM, CA i FD z zajęciem układu krążenia jest przerost serca, stąd rozpoznanie kardiomiopatii przerostowej pojawia się najczęściej w [...]

Fenotyp kardiomiopatii

Fenotyp HCM zazwyczaj jest kojarzony z obecnością asymetrycznego przerostu, głównie przegrody międzykomorowej, często obejmującego również ścianę przednią i boczną, w 70% [...]

Biopsja

Pozytywny wynik badania histopatologicznego dostarcza dowodu pozwalającego na ustalenie rozpoznania, określa także możliwości zastosowania odpowiedniego leczenia. Biopsja serca, jako badanie szczególnie [...]

Niewydolność serca

Pacjenci z HCM często zgłaszają gorszą tolerancję wysiłku i duszność wysiłkową; dotyczy to zarówno postaci zawężającej, jak i bez zawężania w [...]

Zaburzenia rytmu i nagły zgon sercowy

Pacjenci z rozpoznaniami HCM, CA i FD są narażeni na możliwość występowania zaburzeń rytmu zarówno nadkomorowych, jak i komorowych1-3,6,13,14. Pojawienie się [...]

Leczenie

Celem leczenia HCM, przy braku możliwości odwrócenia zmian w sarkomerze, pozostaje terapia ukierunkowana na zmniejszanie objawów i powikłań sercowo-naczyniowych. Przez wiele [...]

Rokowanie

Rokowanie w HCM jest stosunkowo dobre, a przeżycie większości chorych nie odbiega od populacyjnego. Wbrew wcześniejszemu przekonaniu o dużym ryzyku SCD [...]

Podsumowanie

HCM, CA i FD, choć zbliżone fenotypowo, różnią się etiologią, przebiegiem klinicznym i zajęciem narządowym. Znajomość specyfiki tych jednostek chorobowych pozwala [...]

Do góry