Stan przedegzaminacyjny

Aktywność sportowa w świetle wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (część 4)

dr n. med.Michał Kowara1,2

dr hab. n. med. Renata Główczyńska1

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski1

1I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

e-mail: marcin.grabowski@wum.edu.pl

  • Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego – cenna pomoc w podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do aktywności fizycznej oraz określeniu dopuszczalnej intensywności ćwiczeń
  • Ogólne założenia zaleceń z zakresu kardiologii sportowej u chorych kardiologicznych
  • Najważniejsze zalecenia dotyczące aktywności sportowej u pacjentów z kardiomiopatiami i arytmiami

Ogólne założenia zaleceń z zakresu kardiologii sportowej u chorych kardiologicznych

W ostatniej części cyklu poświęconego kardiologii sportowej przedstawiamy najważniejsze zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology) dotyczące aktywności sportowej u pacjentów z kardiomiopatiami oraz arytmiami1. W tabeli 1 przypominamy podział wysiłków fizycznych pod względem intensywności, wraz z przykładami aktywności sportowych przyporządkowanych do danej grupy.

Zalecenia dla pacjentów z kardiomiopatiami

Diagnostyka i leczenie kardiomiopatii wymagają zintegrowanego i zindywidualizowanego podejścia do konkretnego pacjenta, są też uwarunkowane typem kardiomiopatii. Dokładne omówienie postępowania w poszczególnych typach kardiomiopatii przekracza zakres niniejszego opracowania, ważne jest jednak zwrócenie uwagi na następujące kwestie: znaczenie badań diagnostycznych u chorych z kardiomiopatią przed dopuszczeniem do aktywności sportowej (EKG metodą Holtera, echokardiografia, test wysiłkowy, w wybranych przypadkach również rezonans magnetyczny serca, okresowe kontrole – z reguły raz do roku we wszystkich kardiomiopatiach omawianych w wytycznych ESC; niekiedy potrzeba wykonania testów genetycznych w stratyfikacji ryzyka – w przypadku kardiomiopatii arytmogennej, rozstrzeniowej oraz z niescalenia lewej komory). Wybrane ważne zalecenia dotyczące poszczególnych kardiomiopatii oraz zapalenia mięśnia sercowego przedstawiono w tabeli 2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ogólne założenia zaleceń z zakresu kardiologii sportowej u chorych kardiologicznych

W ostatniej części cyklu poświęconego kardiologii sportowej przedstawiamy najważniejsze zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology) dotyczące aktywności [...]

Zalecenia dla pacjentów z kardiomiopatiami

Diagnostyka i leczenie kardiomiopatii wymagają zintegrowanego i zindywidualizowanego podejścia do konkretnego pacjenta, są też uwarunkowane typem kardiomiopatii. Dokładne omówienie postępowania w [...]

Zalecenia dla pacjentów z arytmiami i kanałopatiami

Odpowiedź na pytanie o zalecenia dotyczące aktywności sportowej u chorych z zaburzeniami rytmu serca oraz kanałopatiami predysponującymi do arytmii stanowi duże [...]

Podsumowanie

W artykule zaprezentowano najważniejsze zalecenia dotyczące aktywności fizycznej u chorych z kardiomiopatiami oraz zaburzeniami rytmu serca, opierające się na wytycznych ESC. [...]

Do góry