Stan przedegzaminacyjny

Stymulacja i terapia resynchronizująca serca w świetle najnowszych wytycznych ESC (część 5)

dr n. med. Michał Kowara1,2

dr hab. n. med. Agnieszka Kołodzińska1

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski1

1I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
2Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

e-mail: marcin.grabowski@wum.edu.pl

  • Infekcyjne powikłania zabiegów elektrostymulacji
  • Diagnostyka i leczenie infekcji związanych z urządzeniami wszczepialnymi
  • Zasady profilaktyki w okresie poprzedzającym implantację, w trakcie zabiegu i po jego wykonaniu

Infekcje związane z urządzeniami wszczepialnymi – ogólne informacje i czynniki ryzyka

Infekcje związane z urządzeniami wszczepialnymi (CIED – cardiac implantable electronic devices), oznaczone skrótem CIED-I, powodują istotną chorobowość, śmiertelność i stanowią znaczne obciążenie kosztowe dla systemu opieki zdrowotnej. Z tego powodu znajomość zasad właściwego postępowania w zakresie ich diagnostyki, leczenia oraz, co należy mocno podkreślić, profilaktyki ma ogromne znaczenie dla praktykujących lekarzy kardiologów. Kluczowe informacje dotyczące tych zagadnień znajdują się w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology), zarówno tych poświęconych elektroterapii, jak i infekcyjnemu zapaleniu wsierdzia1,2. Wartościowym dokumentem (do którego odsyłają zresztą wytyczne ESC) są także zalecenia Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca (EHRA – European Heart Rhythm Association) dotyczące infekcji związanych z urządzeniami wszczepialnymi.

Częstość CIED-I wg najnowszych badań prospektywnych oszacowano na 0,6-1,3%, natomiast w starszych badaniach retrospektywnych – na 2,3-3,4%. Zidentyfikowano dwa mechanizmy prowadzące do infekcji: zanieczyszczenie elektrod lub urządzenia w czasie zabiegu bądź podczas następujących po nim manipulacji dotyczących wszczepionego układu oraz drogę krwiopochodną. Głównymi czynnikami etiologicznymi są bakterie Gram(+) (70-90%), zwłaszcza koagulazoujemne gronkowce (CNS – coagulase-negative Staphylococci; 37,6%). Najczęstszym patogenem jest gronkowiec złocisty (30,8%). Należy podkreślić, że gronkowce metycylinooporne odpowiadają za ok. 49,4% przypadków CIED-I o etiologii gronkowcowej. Czynniki ryzyka CIED-I przedstawiono w tabeli 1.

Diagnostyka i leczenie CIED-I

Choroby z grupy CIED-I są klasyfikowane w zależności od rozległości procesu infekcyjnego: infekcja loży/generatora (pocket/generator infection; w dalszej części tekstu stosujemy określenie „infekcja loży”), w której proces infekcyjny dotyczy loży ...

Infekcja skóry i tkanki podskórnej (bez komunikacji z lożą)

Objawem jest zaczerwienienie skóry nad lożą z towarzyszącą bolesnością. Diagnostyka opiera się z jednej strony na obserwacji miejsca objętego procesem zapalnym, z drugiej strony (co należy mocno podkreślić) – na wykluczeniu infekcji loży. Terapia empiryczna trwa 7-10 dni. Najczęściej stosowane antybiotyki to flukloksacylina, klindamycyna, doksycyklina, linezolid.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Infekcje związane z urządzeniami wszczepialnymi – ogólne informacje i czynniki ryzyka

Infekcje związane z urządzeniami wszczepialnymi (CIED – cardiac implantable electronic devices), oznaczone skrótem CIED-I, powodują istotną chorobowość, śmiertelność i stanowią znaczne [...]

Diagnostyka i leczenie CIED-I

Choroby z grupy CIED-I są klasyfikowane w zależności od rozległości procesu infekcyjnego: infekcja loży/generatora (pocket/generator infection; w dalszej części tekstu stosujemy [...]

Podsumowanie

Infekcja związana z CIED, zarówno pod postacią infekcji loży, jak i infekcyjnego zapalenia wsierdzia, jest trudną sytuacją nie tylko dla pacjenta [...]

Do góry