Temat numeru

Postępowanie chirurgiczne i mechaniczne wspomaganie krążenia w zatorowości płucnej wysokiego ryzyka – wg wytycznych AHA

dr hab. n. med. Olga Kruszelnicka

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Olga Kruszelnicka

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

e-mail: olga.kruszelnicka@gmail.com

  • Leczenie zatorowości płucnej wysokiego ryzyka w świetle zaleceń American Heart Association z 2023 r.
  • Współczesne techniki chirurgiczne wykorzystywane w tym wskazaniu
  • Mechaniczne wspomaganie prawej komory

Ostry zator tętnicy płucnej, tożsamy z pojęciem ostrej zatorowości płucnej (PE – pulmonary embolism), stanowi trzecią co do częstości przyczynę zgonów sercowo-naczyniowych. Szacuje się, że 30-dniowa śmiertelność ze wszystkich przyczyn w całej populacji z PE wynosi 9,1%, a w ciągu 6 miesięcy – 19,6%. U mniej więcej połowy chorych z PE obraz kliniczny ulega pogorszeniu, włącznie z niestabilnością hemodynamiczną spowodowaną tą jednostką chorobową. W Stanach Zjednoczonych liczba chorych hospitalizowanych z powodu PE potroiła się w ciągu ostatnich dwóch dekad1.

PE dzielimy pod względem ciężkości przebiegu (a co za tym idzie – metod leczenia) na trzy rodzaje: niskiego, pośredniego i wysokiego ryzyka wczesnego zgonu (definiowanego jako zgon w ciągu 30 dni lub zgon wewnątrzszpitalny). Do wspólnej grupy PE niewysokiego ryzyka zalicza się zatorowość niskiego i pośredniego ryzyka2.

Jak przedstawiono w tabeli 1, chorzy z niskim ryzykiem zgonu są stabilni hemodynamicznie i nie mają cech przeciążenia prawej komory (RV – right ventricle), do których należą:

  • stosunek szerokości prawej do lewej komory (LV – left ventricle) w części podstawnej >0,9 (w odpowiednich projekcjach echo serca oraz tomografii komputerowej)
  • wzrost stężenia markerów sercowych: troponiny lub mózgowego peptydu natriuretycznego/jego cząstki NT (BNP – B-type natriuretic peptide/NT-proBNP – N-terminal pro-B-type natriuretic peptide).

Chorzy z wysokim ryzykiem wczesnego zgonu cechują się niestabilnością hemodynamiczną, wyrażoną jako występowanie co najmniej jednego z poniższych:

  • skurczowe ciśnienie tętnicze (SBP – systolic blood presure) <90 mmHg lub spadek SBP o >40 mmHg w stosunku do wyjściowego SBP – w obu przypadkach przez co najmniej 15 minut
  • konieczność zastosowania mechanicznego wsparcia krążenia lub presorów
  • zatrzymanie krążenia
  • jakikolwiek epizod niewyczuwalnego pulsu lub przetrwała bradykardia <40/min, która nie ma wytłumaczenia w innej przyczynie niż PE.

Nadal w literaturze (amerykańskiej) stosuje się pojęcie masywnej zatorowości płucnej oraz piorunującej zatorowości płucnej, odpowiadającej obrazem klinicznym PE wysokiego ryzyka wczesnego zgonu. Submasywna zatorowość płucna odpowiada klinicznie PE pośredniego ryzyka wczesnego zgonu. Określenia te są proste w komunikacji i dobrze funkcjonują wśród praktyków również w naszym kraju.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Współczesne techniki chirurgiczne leczenia zatorowości płucnej

Tego typu metody stosuje się głównie u chorych z PE wysokiego ryzyka (ogólnie określanych jako niestabilni hemodynamicznie, np. we wstrząsie), z [...]

Wspomaganie mechaniczne

Mechaniczne wspomaganie RV (MCS – mechanical circulatory support; VA-ECMO), wspomniane wcześniej, z jednoczesną antykoagulacją, skutkujące stabilizacją hemodynamiczną, może być użyte jako [...]

Podsumowanie

Chirurgiczne leczenie PE (embolektomia chirurgiczna) oraz mechaniczne wspomaganie krążenia (VA-ECMO) są uznanymi, bezpiecznymi metodami leczenia tej jednostki chorobowej. W grupie pacjentów, [...]

Od autora

Większość stanów nagłych występuje w czasie trybu dyżurowego, co jest oczywiste i wynika z organizacji pracy. Na oddziale intensywnej terapii zwykle [...]
Do góry