Prewencja udaru u pacjentów z przetrwałym otworem owalnym

prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

I Klinika Kardiologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Długa1/2, 61-848 Poznań

e-mail: aaraszkiewicz@interia.pl

  • Związek pomiędzy występowaniem udarów mózgu i obecnością przetrwałego otworu owalnego (PFO)
  • U których chorych należy zamykać PFO w ramach prewencji wtórnej udaru
  • Jak postępować z pacjentem po przezskórnym zamknięciu PFO

Udar kryptogenny mózgu, czyli wg obecnej nomenklatury udar zatorowy o nieustalonym pochodzeniu (ESUS – embolic stroke of undetermined source) stanowi blisko połowę wszystkich udarów niedokrwiennych u pacjentów <55 r.ż. oraz niemal 25% ogólnej liczby wszystkich udarów niedokrwiennych. ESUS odpowiada za ok. 690 000 hospitalizacji rocznie na świecie i jest poważnym problemem diagnostycznym i terapeutycznym1. Stwierdzono, że w blisko 50% przypadków przyczyną ESUS jest występowanie przetrwałego otworu owalnego (PFO – patent foramen ovale). Z różnych opracowań wynika, że PFO jest obecny u 40 do nawet 61% pacjentów z ESUS2-4, podczas gdy częstość jego występowania w populacji ogólnej ocenia się na 20-28%. Stwierdzono także, że obecność PFO 3-krotnie zwiększa ryzyko powtórnego incydentu niedokrwiennego5,6. Związek między udarem niedokrwiennym mózgu oraz PFO udowodniono nie tylko u młodszych (<55 r.ż.), lecz także u starszych pacjentów3.

PFO jest pozostałością po tzw. otworze owalnym, który w życiu płodowym umożliwia przepływ utlenowanej krwi między prawym i lewym przedsionkiem serca. Na skutek zmian ciśnień w przedsionkach po urodzeniu otwór owalny ulega w większości przypadków zamknięciu w ciągu pierwszego roku życia2,3. Jednak w niektórych przypadkach nie zamyka się całkowicie i w jego miejscu pozostaje kanał pomiędzy przegrodą pierwotną a wtórną. Samej obecności PFO, bez innych objawów, nie uznaje się za patologię, lecz za wariant normy3,4.

Koncepcja zatorowości skrzyżowanej (paradoksalnej) w wyniku przedostania się materiału zatorowego przez przetrwałe połączenie pomiędzy prawym i lewym przedsionkiem jako przyczyny udaru mózgu, przejściowego ataku niedokrwiennego (TIA – transient ischemic attack) lub zatorowości obwodowej, w tym zawału serca, została dobrze udokumentowana w literaturze2-6. W przypadku zwiększenia ciśnienia w prawym przedsionku może dochodzić do wystąpienia krótkotrwałego przecieku prawo-lewego oraz przedostawania się materiału zatorowego do krążenia dużego1-7. Ponadto możliwe jest również formowanie i uwalnianie skrzepliny z kanału PFO, zwłaszcza w sytuacji współwystępowania wiotkiej przegrody międzyprzedsionkowej, tzw. tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej (ASA – atrial septal aneurysm). Istotną rolę w różnych patologiach mogą odgrywać także substancje wazoaktywne (które w warunkach prawidłowych ulegają degradacji w płucach, natomiast w przypadku obecności PFO oddziałują na krążenie mózgowe) oraz uwalniające się w niektórych sytuacjach pęcherzyki azotu6-10.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zamykanie PFO w prewencji udaru – na podstawie aktualnych danych naukowych

Wyniki licznych badań obserwacyjnych wskazywały na zmniejszenie częstości występowania ponownego udaru mózgu u chorych po przebytym kryptogennym udarze mózgu, którym zamknięto [...]

Diagnostyka PFO u chorych po ESUS

Chorzy po przebytym udarze mózgu lub przejściowym incydencie niedokrwiennym, w wieku poniżej 60 r.ż. oraz bez innych uchwytnych przyczyn udaru powinni [...]

Zabiegi przezcewnikowego zamknięcia PFO

Przezcewnikowe przezskórne zabiegi zamknięcia PFO zostały po raz pierwszy wprowadzone w 1992 r. przez Bridgesa i wsp., a w 1997 r. [...]

U których chorych zamykać PFO?

Kwalifikacja do zabiegu w każdym wypadku powinna być poprzedzona konsultacją neurologiczną. Opinia neurologa ma kluczowe znaczenie w celu prawidłowego rozpoznania ESUS [...]

Jak postępować z pacjentem po przezskórnym zamknięciu PFO?

Zaleca się, by pacjenci po przezskórnym zamknięciu PFO otrzymywali przez ~3 miesiące podwójną terapię przeciwpłytkową (kwas acetylosalicylowy z klopidogrelem), a następnie [...]

Podsumowanie

U znacznego odsetka pacjentów wystąpienie ESUS wiąże się z obecnością PFO. Aktualne dane naukowe świadczą, że przezcewnikowe zamykanie PFO jest skuteczne [...]

Do góry