Stenoza aortalna niskogradientowa

lek. Anna Stec-Gola

dr n. med. Patrycjusz Stokłosa

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Klinika Wad Zastawkowych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Adres do korespondencji:

lek. Anna Stec-Gola

Klinika Wad Zastawkowych Serca

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

e-mail: aniamstec@gmail.com

  • Ciężka niskogradientowa stenoza aortalna – złożony problem kliniczny
  • Trzy podgrupy pacjentów z niskogradientowym zwężeniem zastawki aortalnej
  • Różnice w podejściu diagnostycznym i terapeutycznym

Zwężenie zastawki aortalnej (stenoza aortalna; AS – aortic stenosis) jest najczęściej stwierdzaną w Europie i Ameryce Północnej pierwotną wadą zastawkową wymagającą operacji lub interwencji przezcewnikowej. Częstość jej występowania znacząco rośnie wskutek starzenia się populacji1. Schorzenie dotyka od 0,2% populacji w wieku 50-60 lat do 10% populacji ≥80 r.ż.2 U osób >75 r.ż. przeważa zwężenie zastawki trójpłatkowej, natomiast u osób <65 r.ż. częściej występuje zwężenie zastawki dwupłatkowej3.

Najczęstszą przyczyną AS jest postępujący proces degeneracyjny ze zwapnieniem płatków zastawki i zmniejszeniem ich ruchomości, prowadzący do utrudnienia przepływu krwi i wzrostu średniego gradientu przezzastawkowego (mAG – mean aortic gradient)3,4. Istotnie zmniejszone pole powierzchni zastawki aortalnej (AVA – aortic valve area ≤1,0 cm2) i/lub zindeksowane w stosunku do powierzchni ciała (BSA – body surface area; AVAi – AVA index ≤0,6 cm2/m2) oraz podwyższony gradient przepływu skutkują przeciążeniem mięśnia lewej komory (LV – left ventricle) i objawami, których wystąpienie znacząco pogarsza rokowanie1,5,6. Stwierdzono, że tylko połowa pacjentów przeżywa 5 lat w przypadku dolegliwości dławicowych, 3 lata – przy obecności omdleń, 2 lata – w przypadku objawów niewydolności serca7.

Wykazano, że leczenie operacyjne (SAVR – surgical aortic valve replacement) lub – w sytuacji zwiększonego bądź nieakceptowalnego ryzyka operacyjnego – zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej istotnie poprawiają przeżywalność chorych z ciężką objawową AS4-6.

Typowa ciężka objawowa AS charakteryzuje się maksymalną prędkością przepływu przez zastawkę (Vmax) ≥4 m/s, mAG ≥40 mmHg oraz AVA ≤1,0 cm2 i/lub AVAi ≤0,6 cm2/m2 (tab. 1). Jednak w grupie objawowych pacjentów z AVA ≤1,0 cm2 można wyróżnić także subpopulację chorych z niskim gradientem (mAG <40 mmHg). Stanowi to poważny problem kliniczny, ponieważ u części pacjentów z tej niskogradientowej grupy AS będzie rzeczywiście istotna, z koniecznością leczenia zabiegowego, podczas gdy u innych chorych wada nie będzie istotna i wystarczające okaże się leczenie zachowawcze.

Typy stenozy aortalnej

Ciężka AS nie jest zatem jednorodną jednostką chorobową i populację pacjentów można podzielić na subpopulacje. W pierwszym etapie wyróżnia się AS:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka niskogradientowej stenozy aortalnej

Rozpoznanie LG AS w badaniu echokardiograficznym wymaga doświadczenia w uzyskiwaniu projekcji, szczególnie z prawego okna przymostkowego, oraz w wykonywaniu pomiarów, zwłaszcza [...]

Klasyczna niskoprzepływowa, niskogradientowa stenoza aortalna

Jak podano, klasyczną LF-LG AS rozpoznaje się na podstawie następujących parametrów: Vmax

Paradoksalna niskoprzepływowa, niskogradientowa stenoza aortalna

Ten typ zwężenia zastawki aortalnej rozpoznaje się na podstawie następujących parametrów: Vmax

Stenoza aortalna niskogradientowa z zachowanym przepływem

NF-LG AS jest definiowana jako zwężenie z AVA ≤1 cm2 (i/lub AVAi ≤0,6 cm2/m2) i mAG

Podsumowanie

Ciężka stenoza aortalna niskogradientowa stanowi istotny problem kliniczny z powodu częstego występowania i konieczności różnicowania ze zwężeniem pseudociężkim, które występuje u [...]

Do góry