Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Redaktor Naczelny „Kardiologii po Dyplomie″

Small g%c4%85sior zbigniew opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Tematem bieżącego numeru naszego czasopisma jest telemedycyna w kardiologii. Telekardiologia to forma udzielania przez pracowników ochrony zdrowia usług medycznych na odległość – w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji kardiologicznej. Niektóre świadczenia telemedyczne są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (np. teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz telerehabilitacja w modelu hybrydowym). Autorka artykułu na wspomniany temat – dr Kamila Furlepa z Akademii Zamojskiej – przedstawia aktualne możliwości działań telemedycznych w kardiologii oraz wskazuje drogi przyszłego rozwoju tej formy usług medycznych.

Otyłość to choroba, która w naszym kraju przyjęła rozmiary epidemii. Artykuł dr Agnieszki Jurek i wsp. z Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie koncentruje się na pacjentach kardiologicznych z otyłością. Autorzy prezentują definicję i powikłania otyłości, opisują konsekwencje zdrowotne nadmiernej masy ciała, omawiają także farmakologiczne oraz operacyjne możliwości radzenia sobie z tym problemem.

Niedomykalność aortalna jest nazywana „trudną wadą”, ponieważ długo ma bezobjawowy przebieg, ale kiedy stanie się objawowa, postępowanie zabiegowe jest już obarczone dużym ryzykiem, a oczekiwana poprawa po zabiegu może nie nastąpić. Dr Patrycjusz Stokłosa z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie w swoim opracowaniu skupił się na bezobjawowej postaci wady, przedstawiając jej zróżnicowaną etiologię, naturalny przebieg, konieczność systematycznego nadzoru nad pacjentem, kontroli echokardiograficznej oraz podjęcia decyzji o skierowaniu chorego na zabieg operacyjny we właściwym czasie, co może zapewnić oczekiwany powrót do prawidłowej hemodynamiki z pozytywnym remodelingiem lewej komory.

Pozostając w kręgu wad zastawkowych, zachęcam Państwa także do lektury artykułu lek. Mateusza Sitarskiego i wsp. z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, poświęconego leczeniu nadciśnienia tętniczego w stenozie aortalnej. Temat istotny z praktycznego punktu widzenia (również ze względu na częstość występowania tego problemu, szczególnie w starszym wieku). Dobranie odpowiedniej farmakoterapii jest ważne w celu uzyskania poprawy wartości ciśnienia tętniczego bez niekorzystnej hipotonii. Autorzy wskazują na rekomendowane leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz β-adrenolityków. Należy zachować ostrożność w zakresie stosowania diuretyków, szczególnie u chorych z małą jamą lewej komory i dużym przerostem. Niewskazane są leki z grupy α-adrenolityków i antagonistów kanałów wapniowych.

Zapraszam również do zapoznania się z artykułem na temat znaczenia stylu życia w dzieciństwie dla występowania chorób sercowo-naczyniowych w dorosłości (Karol Sadowski i dr Michał Kowara z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

Życzę Państwu owocnej lektury!

Do góry