Telemedycyna w kardiologii

dr n. o zdr. Kamila Furlepa

Akademia Zamojska, Zamość

Adres do korespondencji:

dr n. o zdr. Kamila Furlepa

Akademia Zamojska

ul. Pereca 2, 22-400 Zamość

e-mail: kamila.furlepa@gmail.com

  • Nowoczesne rozwiązania telemedyczne – możliwości i ograniczenia
  • Telekonsultacje, telemonitoring, telerehabilitacja, teleedukacja w kardiologii
  • Świadczenia telekardiologiczne dostępne dla polskich pacjentów

Telemedycyna koncentruje się przede wszystkim na dostarczaniu narzędzi i informacji wykorzystywanych w diagnostyce, leczeniu, profilaktyce oraz prowadzeniu badań, mając na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta1. Spośród szerokiego zakresu specjalności medycznych, które skutecznie posługują się narzędziami telemedycznymi, kardiologia wyróżnia się jako jedna z kluczowych dziedzin2. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że zachorowalność związana z chorobami układu krążenia wciąż rośnie. Stanowią one także jedną z głównych przyczyn zgonów. W raporcie WHO (World Health Organization) schorzenia sercowo-naczyniowe wskazano jako przyczynę 17,9 mln zgonów rocznie na całym świecie3. Nowoczesne rozwiązania telemedyczne mogą pomóc w walce z tym problemem.

Miejsce telemedycyny w kardiologii

WHO definiuje telemedycynę jako „świadczenie usług opieki zdrowotnej, w której kluczową rolę odgrywa rozłączność miejsca, przez wszystkie osoby wykonujące zawody medyczne, z wykorzystaniem instrumentów służących wymianie istotnych informacji w celach diagnostycznych, leczniczych oraz zapobiegania chorobom i urazom, prowadzenia badań i ich oceny, zapewnienia kontynuacji kształcenia pracowników służby zdrowia, czyli w celu poprawy zdrowia poszczególnych osób oraz tworzonych przez nie społeczności”4. Zgodnie z podaną definicją telekardiologia poprzez wykorzystanie narzędzi telekomunikacyjnych zapewnia zdalną diagnostykę, monitoring oraz leczenie pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi, a także ciągłość edukacji personelu medycznego.

Warto podkreślić, że kardiologia stanowi dziedzinę medycyny, która jako jedna z pierwszych wdrożyła rozwiązania telemedyczne. Wraz z powstaniem tego typu rozwiązań pojawiły się również czynniki hamujące ich wdrażanie. W literaturze wymienia się kilka kluczowych obszarów, w których te bariery najczęściej występują – są one związane zarówno z pacjentami, jak i personelem medycznym, a także organizacją podmiotu leczniczego5.

Czynniki hamujące wdrażanie rozwiązań telemedycznych są ze sobą ściśle powiązane. Jedną z głównych barier jest aspekt finansowy, który stanowi znaczące wyzwanie dla rozwoju telemedycyny. Powszechne przekonanie, że koszty związane z wdrażaniem i utrzymaniem rozwiązań telemedycznych są zbyt wysokie, a także wciąż niewystarczające dofinansowanie tej formy świadczeń hamuje szerokie zastosowanie telemedycyny (ryc. 1)5.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Miejsce telemedycyny w kardiologii

WHO definiuje telemedycynę jako „świadczenie usług opieki zdrowotnej, w której kluczową rolę odgrywa rozłączność miejsca, przez wszystkie osoby wykonujące zawody medyczne, [...]

Telekonsultacje kardiologiczne

Telekonsultacje stanowią formę zdalnej komunikacji między pracownikami ochrony zdrowia lub między pracownikami ochrony zdrowia a pacjentami. W odpowiedzi na pandemię COVID-19 [...]

Telemonitoring kardiologiczny

Zdalne monitorowanie parametrów podczas codziennej aktywności stanowi kluczowy element przyczyniający się do wczesnego wykrycia nieprawidłowości. To z kolei ogranicza konieczność hospitalizacji [...]

Telerehabilitacja kardiologiczna

Telerehabilitacja jest jedną z metod realizacji rehabilitacji, którą od formy stacjonarnej odróżnia wykorzystanie dodatkowego wyposażenia, niezbędnego do monitorowania i zarządzania treningiem [...]

Teleopieka w kardiologii

Teleopieka jest definiowana jako zastosowanie narzędzi telemedycznych w celu świadczenia opieki medycznej na odległość, umożliwiające pacjentom dostęp do konsultacji lekarskich, monitorowanie [...]

Podsumowanie

Rozwiązania telemedyczne stosowane w kardiologii poszerzają zakres opieki nad pacjentami i umożliwiają m.in. wcześniejszą diagnozę, co przyczynia się do ograniczenia liczby [...]

Do góry