Stan przedegzaminacyjny

Choroby układu sercowo-naczyniowego w kontekście leczenia onkologicznego
Część 1. Stratyfikacja ryzyka, strategie prewencji i monitorowania

dr n. med. Michał Kowara1,2

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski1

1I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
2Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

e-mail: marcin.grabowski@wum.edu.pl

  • Choroby układu sercowo-naczyniowego i nowotwory – główne przyczyny zgonów w populacji
  • Kardiotoksyczność leków stosowanych w leczeniu onkologicznym
  • Stratyfikacja ryzyka toksyczności sercowo-naczyniowej onkoterapii wg skali HFA-ICOS oraz zasady prewencji i monitorowania pacjentów

Choroby układu sercowo-naczyniowego oraz choroby onkologiczne stanowią główne przyczyny zgonów w ludzkiej populacji1. Taka powszechność występowania obu tych problemów klinicznych sprawia, że chorzy onkologiczni są często również chorymi kardiologicznymi. Dodatkowo leczenie onkologiczne w samym założeniu jest leczeniem uszkadzającym i niszczącym komórki, a jego cytotoksycznych skutków nie można w pełni ograniczyć wyłącznie do komórek nowotworowych (które skądinąd wywodzą się z prawidłowych komórek ludzkiego organizmu). W związku z tym leczenie onkologiczne może prowadzić do uszkodzenia układu krążenia oraz do wywołania lub przyspieszenia rozwoju chorób sercowo-naczyniowych2. Z tego powodu ESC (European Society of Cardiology) opracowało szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania kardiologicznego u chorych onkologicznych, które obejmują to zagadnienie w sposób całościowy i stanowią znaczne rozszerzenie poprzedniego, krótkiego dokumentu z 2016 r.3,4

Najważniejszymi kwestiami stojącymi przed kardioonkologią są odpowiedzi na następujące pytania:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Definicje powikłań sercowo-naczyniowych leczenia onkologicznego

Powikłania sercowo-naczyniowe leczenia onkologicznego są określone zbiorczo akronimem CTR-CVT (cancer therapy-related cardiovascular toxicity). Do wspomnianych powikłań należą:

Stratyfikacja ryzyka

<<>> <<>>

Prewencja pierwotna i wtórna

<<>>

Monitorowanie

<<>>

Podsumowanie

Leczenie onkologiczne wiąże się ze zwiększonym ryzykiem kardiotoksyczności, dlatego kluczową kwestią jest, aby pacjent przed rozpoczęciem terapii został poddany ocenie ryzyka [...]
Do góry