Flesz

Flesz

Alicja Giedroyć

Oszczędności bulwersują

Zdaniem ORL w Katowicach niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek oszczędności kosztem dostępu do świadczeń medycznych i warunków ich realizacji. Prezes śląskiej ORL Jacek Kozakiewicz poprosił dyrektora ŚOW NFZ o wyjaśnienia w sprawie dodatniego wyniku finansowego oddziału za ubiegły rok. Lekarski samorząd jest zdania, że wynik ten uzyskano głównie poprzez realizowanie finansowania świadczeń medycznych niezgodne z przyjętym na ten okres planem.

Leczenie w uzdrowiskach

Projekt nowego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego zakłada obniżenie wymagań co do poziomu kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń w uzdrowiskach. Naczelna Rada Lekarska jest temu przeciwna – uważa, że nie nie można doprowadzić do sytuacji, w której świadczeń takich udzielać będą osoby bez niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Prawa dziecka a psychiatria

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ocenia, że poziom dostępności i jakość świadczeń w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży jest niewystarczający i po raz kolejny występuje w tej sprawie do ministra zdrowia. Za szczególnie niepokojące RPD uznał przebywanie na oddziałach psychiatrycznych małoletnich pacjentów z zaburzeniami zachowania. Zdaniem rzecznika, powinni oni przebywać w placówkach dla dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji. Ponadto liczba spraw analizowanych przez RPD, w tym wyniki badania sprawy na miejscu w szpitalu psychiatrycznym, wskazuje na zasadność dokonania kontroli na wszystkich oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży.

Pełnomocnik od zdrowia

Rząd przyjął rozporządzenia dotyczące powołania dwóch pełnomocników, m.in. pełnomocnika ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym. Została nim Beata Małecka-Libera, która jest lekarzem specjalistą w zakresie zdrowia publicznego, była m.in. przewodniczącą sejmowej podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego. Jej zadaniem będzie opracowanie, uzgodnienie i wniesienie pod obrady rządu projektu ustawy o zdrowiu publicznym. Ustawa będzie regulowała m.in. kierunki reform, wydawanie środków na opiekę zdrowotną i standardy ochrony zdrowia.

Znowu fikcyjne konsultacje

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej ponownie zarzucił ministrowi zdrowia pozorowanie konsultacji społecznych, naruszanie zasady prowadzenia procesu legislacyjnego, a także pozbawianie samorządu lekarskiego możliwości zajęcia stanowiska. Zdaniem Macieja Hamankiewicza jest to lekceważenie głosu środowiska lekarskiego, a także łamanie konstytucji. Tym razem poszło o projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – wpłynął on do biura NIL w dniu, gdy minął określony przez Ministerstwo Zdrowia termin zgłaszania uwag.

Pakiety przed Trybunał Konstytucyjny

Zdaniem NRL istnieją uzasadnione podejrzenia, że przepisy pakietu onkologicznego i kolejkowego mogą być niezgodne z ustawą zasadniczą. W związku z tym samorząd zapowiada wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.

Dlaczego brakuje specjalistów?

Kontrolę systemu kształcenia pod kątem przygotowania odpowiedniej liczby specjalistów zapowiedziała Najwyższa Izba Kontroli. NIK zbada m.in., czy określano zapotrzebowanie na specjalistów w poszczególnych obszarach ochrony zdrowia i co zrobiło w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ. Przedmiotem zainteresowania będą też działania resortu, mające na celu umożliwienie zatrudnienia lekarzy specjalistów odpowiednio w stosunku do zidentyfikowanych potrzeb. Ponadto NIK sprawdzi, czy systemy rekrutacyjne poszczególnych uczelni uwzględniały zapotrzebowanie na absolwentów tych szkół i czy zapewniono proces kształcenia zgodnie z przyjętymi standardami.

Kto odpowiada za kolejki

W związku z licznymi wątpliwościami prawnymi, dotyczącymi przepisów pakietu onkologicznego, biuro prawne OIL w Gdańsku przedstawiło interpretację niektórych kwestii. Według tej opinii kolejność przyjęć pacjentów ustalają świadczeniodawcy, a nie lekarze. Obowiązek ten dotyczy „świadczeniobiorców objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego, zwaną dalej «diagnostyką onkologiczną» lub leczeniem mającym na celu wyleczenie tego nowotworu”. Ponadto przepisy ustawy zobowiązują świadczeniodawców, a nie poszczególnych lekarzy na oddziałach szpitalnych, do ustalenia odrębnego trybu umieszczenia świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym, na liście oczekujących.

Kłopoty z platformą e-Zdrowie

System e-Zdrowie miał ruszyć w lipcu 2015 roku, ale wiele wskazuje na to, że tak się nie stanie – Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia zerwało umowę z firmą, która miała wykonać jeden z ważnych jego elementów. Poza tym zabraknie ok. 80 mln zł. CSIOZ poinformowało, że dotychczasowa współpraca przy projekcie P1 z jednym z wykonawców „nie gwarantowała zamawiającemu pomyślnego zakończenia prac nad integracją systemu”.

Uszczelnić opiekę nad noworodkiem

Resort chce wprowadzić obowiązek zgłoszenia porodu do gminnego ośrodka pomocy społecznej w określonych przypadkach. Ma to służyć uszczelnieniu systemu obiegu informacji na temat noworodków. Nowe zapisy znalazły się w projekcie rozporządzenia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Do góry