Flesz

Flesz

Alicja Giedroyć

Dziecko kosztuje inaczej

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dla dzieci. Obecnie identycznie wyceniane świadczenia dla dzieci i dorosłych generują długi szpitali dziecięcych.

W przekonaniu RPD niezbędne jest wyodrębnienie z koszyka świadczeń gwarantowanych tych skierowanych do dzieci. Rzecznik podkreśla specyfikę opieki i terapii najmłodszych: odmienność sprzętu, dawek stosowanych leków, różny jest też przebieg i czas leczenia.

Apel o zniesienie dyżurów

OZZL zaapelował do resortu o zniesienie instytucji dyżuru medycznego. Związek powołuje się na podjętą jesienią ubiegłego roku uchwałę Sądu Najwyższego, według której godziny dyżuru medycznego mogą „dopełniać” normalne godziny pracy, których lekarz nie był w stanie wypracować w związku z przepisami dyrektywy UE o czasie pracy.

W ocenie OZZL uchwała ta zmieniła rzeczywisty charakter dyżuru medycznego i spowodowała, że to pojęcie stało się nieaktualne i niepotrzebne.

Brak ram prawnych działania biobanków

Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz wystąpiła do ministra zdrowia o jak najszybsze podjęcie prac legislacyjnych nad kwestią ustanowienia precyzyjnych ram prawnych dla prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem materiału genetycznego zgromadzonego w biobankach.

RPO podkreśliła, że niewłaściwe przetwarzanie danych o stanie zdrowia, w tym informacji genetycznych, może doprowadzić do poważnych naruszeń praw i wolności jednostki.

Pacjent obraża – można go skreślić

Przepisy dopuszczają możliwość skreślenia z listy POZ pacjenta, który zachowuje się niewłaściwie, np. obraźliwie lub agresywnie.

W odpowiedzi udzielonej świadczeniodawcy warmińsko-mazurski oddział NFZ uznał, że lekarz POZ może odstąpić od leczenia świadczeniobiorcy „z ważnych przyczyn”, o ile zwłoka w udzieleniu świadczenia nie spowoduje niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Lekarz musi tylko o swojej decyzji uprzedzić dostatecznie wcześnie świadczeniobiorcę, wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza oraz uzasadnić swoją decyzję i odnotować to w dokumentacji.

Rodziny uzależnionych dyskryminowane

W przepisach brakuje określenia uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego członkom rodzin osoby uzależnionej od alkoholu. Problem zauważył Rzecznik Praw Pacjenta. RPP zwraca uwagę, że według ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego mają prawo jedynie osoby uzależnione od alkoholu, podczas gdy ustawa o wychowaniu w trzeźwości daje takie prawo także rodzinie uzależnionych.

E-papierosy nie dla dzieci

Rzecznik Praw Dziecka domaga się ograniczenia dostępu dzieci do papierosów elektronicznych oraz zakazu ich reklamy. Powołuje się przy tym na dyrektywę Parlamentu Europejskiego zalecającą takie rozwiązanie. Resort zdrowia kilka miesięcy temu poinformował RPD, że pracuje nad przepisami w tej sprawie, ale dotychczas nie wiadomo, na jakim etapie są te opracowania.

Zakupy WOŚP za 13 mln zł

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kupiła sprzęt dla zakładów opiekuńczo-leczniczych za 13 mln zł. Kupiono blisko 1000 nowoczesnych, specjalistycznych łóżek sterowanych elektronicznie, materace przeciwodleżynowe, przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne, podnośniki elektryczne dla pacjentów leżących, fotele kąpielowe, wózki inwalidzkie, pionizatory do nauki chodzenia. Sprzęt trafi do 121 placówek.

Ponad 100 tys. pacjentów z kartami DiLO

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dane dotyczące realizacji pakietu onkologicznego. Wynika z nich, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku „zielone karty” otrzymało 105 tys. pacjentów. Szybką ścieżkę onkologiczną realizują wszystkie przychodnie POZ, ponad 80 proc. przychodni AOS i 97 proc. szpitali. Karty DiLO najczęściej są wydawane z powodu podejrzenia raka piersi, oskrzeli i płuc, gruczołu krokowego, okrężnicy oraz odbytnicy.

Do góry