Kraj

Pomorze: Wzorowe partnerstwo

Adam Grzybowski

Pomorskie Partnerstwo na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej, jak twierdzą jego animatorzy, może być wzorem dla innych regionów Polski.

– Jest ono tylko jednym z elementów realizacji przygotowanego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Regionalnego Programu Strategicznego „Zdrowie dla Pomorzan”. Celem tego dokumentu, mającego strategiczny charakter, jest wskazanie priorytetów systemu zdrowia, a co za tym idzie – poprawy dostępności do usług zdrowotnych – mówi Hanna Zych-Cisoń, członek zarządu województwa pomorskiego, i dodaje: – W oparciu o wymogi stawiane przez UE chcemy z niego korzystać, uzyskując w ten sposób środki unijne dla rozbudowy bazy infrastruktury podmiotów leczniczych, która musi powstać również w zgodzie z mapami potrzeb zdrowotnych.

Strony porozumienia: marszałek województwa pomorskiego, pomorski oddział NFZ, Gdański Uniwersytet Medyczny, Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (PTPZ).

Proponowane w porozumieniu rozwiązania to: certyfikaty, procedury, przekształcenia własnościowe i optymalne wykorzystywanie infrastruktury. Wszystko zaś wsparte przez zastosowanie telemedycyny i teleopieki.

Podpisanie porozumienia poprzedziła prezentacja wniosków ze Studium Wykonalności Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny. Jej ideę i koncepcję przedstawił prof. dr hab. med. Jacek Bigda, pełnomocnik ds. strategii i współpracy międzynarodowej z GUMed: – Liczymy na to, że współpraca różnych pomorskich podmiotów – instytucji badawczych, przedsiębiorstw, organów właścicielskich oraz innych instytucji publicznych rzeczywiście zwiększy możliwości pozyskiwania i sprawnej realizacji różnych projektów krajowych i międzynarodowych. Pomoże to w rozwoju instytucji badawczych, ale także rozwoju przedsiębiorstw, nie tylko leczniczych, także z obszaru informatyki, telemedycyny, technologii kompensacyjnych, czyli szeroko rozumianego rynku zdrowotnego. Liczymy oczywiście na przychylność Ministerstwa Zdrowia, ale planujemy również realizację projektów ogólnopolskich wspierających opiekę koordynowaną. Projekt jest wieloletni, natomiast jego uruchomienie bazuje na aktualnie realizowanych lub zakończonych projektach. Stąd już istnieje część niezbędnej kadry.

Zdaniem Bartosza Bartoszewicza, wiceprezydenta Gdyni, zamierzenia programu „Zdrowie dla Pomorzan” nie są łatwe w realizacji, gdyż bardzo często trzeba będzie się zmierzyć z różnymi przeciwnościami. – Jedynie szeroka współpraca różnych podmiotów i instytucji daje szansę na realne rozwiązanie problemów w zakresie opieki zdrowotnej – stwierdza Bartosz Bartoszewicz. – Gmina w różnorodny sposób aktywnie wspiera i uzupełnia działania profilaktyczne czy diagnostyczne w promocji zdrowia i upowszechniania wiedzy o schorzeniach cywilizacyjnych prowadzonych w ramach programu. Przy tym niektóre z przedsięwzięć, wpisujących się w program strategiczny, realizuje się jedynie w Gdyni. Chociaż więc zmiana stylu życia ma największe znaczenie w poprawie zdrowia mieszkańców, to kolejną rzeczą jest na pewno łatwiejszy dostęp do specjalistów oraz możliwość korzystania z bezpłatnych badań przesiewowych, które w Gdyni obejmują zarówno dzieci, jak i osoby po 65. r.ż. Znaczna ich część to onkologiczne badania przesiewowe, ale także szczepienia przeciw HPV, które służą ochronie zdrowia najmłodszych mieszkanek Gdyni. Programy te realizują zarówno przychodnie, jak i organizacje pozarządowe, które skupiają grupy rodzin zmagających się z przewlekłymi chorobami i proponują cenne projekty, czego przykładem może być Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych adresowany do uczniów.

Do góry