Flesz

Flesz

Alicja Giedroyć

Jakie przeciwwskazania?

„Wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkołach artystycznych, które podobno mają wystawiać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, to kolejny dowód na brak ustawy o zdrowiu publicznym, która powinna scalać pod względem prawnym ochronę zdrowia w Polsce” – uważa Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Prezes PPOZ podkreśla, że do dzisiaj legislatorzy nie stworzyli katalogu problemów zdrowotnych, które stanowią przeciwwskazania do nauki w tych szkołach, co uniemożliwia lekarzom rodzinnym wystawienie wymaganych zaświadczeń.

Dostęp do ZIP nie dla wszystkich

Na problem pacjentów unieruchomionych w domu z uzyskaniem informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz udzielonych świadczeń zwrócił uwagę Rzecznik Praw Pacjenta. W rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminu występowania do NFZ oraz udostępniania przez fundusz świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń zaznaczono, że dane dostępowe do Zintegrowanego Informatora Pacjenta odbiera się osobiście. Inną możliwością uzyskania informacji o prawie do świadczeń jest wystąpienie pacjenta z wnioskiem o przekazanie historii leczenia. RPP sugeruje zmiany w przepisach regulujących tę kwestię.

Interwencja u prezydenta elekta

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do prezydenta elekta Andrzeja Dudy z prośbą o interwencję w sprawie braku sprawozdania z wykonania ustawy refundacyjnej. W liście napisał, że minister zdrowia uchyla się od społecznej dyskusji na temat pieniędzy, które powinny być przeznaczone w całości na zaspokojenie potrzeb lekowych ludzi chorych. Doprowadza w ten sposób do sytuacji, że nikt, nawet Rada Ministrów, nie zna przeznaczenia niewykorzystanych środków, które pozostają w NFZ z procesu refundacyjnego.

Dyżury zbyt obciążone

Prezydium ORL w Łodzi uznało za niedopuszczalne praktyki obciążania lekarzy pełniących samodzielnie dyżury na oddziałach szpitalnych obowiązkami, którym nie są w stanie podołać, narażając w ten sposób zdrowie i życie pacjentów. Stanowisko to jest związane z niepokojącą praktyką w łódzkich podmiotach leczniczych. Według samorządu jeden lekarz dyżurujący, zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy oraz święta, wykonuje zadania należące zwykle do kilku lekarzy i pracowników administracyjnych.

Za duże limity dla dentystów

Prezydium NRL negatywnie oceniło wzrost limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny, wnosząc o jego zmniejszenie w roku akademickim 2015/2016. NRL zauważa, że choć liczba lekarzy dentystów w Polsce zdecydowanie przewyższa średnią unijną, to limity przyjęć na studia lekarsko-dentystyczne w Polsce są co roku zwiększane. W ocenie samorządu skutkować to będzie obniżeniem jakości kształcenia, zaś rosnąca liczba absolwentów stomatologii, przewyższająca zapotrzebowanie na lekarzy dentystów, w sposób znaczny utrudni tym osobom wykonywanie zawodu. Ponadto NRL jest zaniepokojona znacznym zwiększeniem limitów miejsc na studia stacjonarne oraz niestacjonarne prowadzone w języku innym niż język polski.

NFZ sfinansuje znieczulenie

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa rodzących oraz ich dzieci, a także poprawa jakości usług związanych z porodem to według NFZ główne założenie propozycji zawartej w projekcie nowelizacji zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. Zmiana dotyczy utworzenia odrębnego produktu rozliczeniowego do rozliczania znieczulenia stosowanego przy porodzie zakończonym drogami natury.

Fiskus wkracza w tajemnicę lekarską

Przetwarzanie danych medycznych podczas kontroli skarbowej może być niekonstytucyjne. Do RPO zwrócił się zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, sygnalizując problem potencjalnej niezgodności z konstytucją przepisu ustawy o kontroli skarbowej w zakresie przyjętych w nim rozwiązań dotyczących przetwarzania danych o stanie zdrowia pacjentów leczących się u lekarzy, wobec których wszczęto postępowanie kontrolne.

Potrzebna wizja

BCC uważa, że dla reform w ochronie zdrowia potrzebna jest spójna wizja i strategia. Zdaniem organizacji pracodawców być może nowy minister zdrowia prof. Marian Zembala, z racji swojego autorytetu i umiejętności koncyliacyjnych, podejmie się tego ambitnego wyzwania i przynajmniej zapoczątkuje prace zmierzające do stworzenia takiej wizji i strategii, która uzyskałaby w efekcie konsensus społeczny i polityczny oraz byłaby obowiązująca dla kolejnych rządów.

Obrona przed agresją w mediach

Śląska Izba Lekarska przygotowała gotowe wzory prywatnych aktów oskarżenia o zniesławienie, zniewagę i zawiadomienie do administratora strony internetowej z prośbą o usunięcie wpisu. Zostały one zamieszczone na stronie internetowej izby. Samorząd nie jest prawnie upoważniony do występowania w postępowaniach przed sądami i organami w miejsce pokrzywdzonego lekarza. Lekarz może m.in. wystąpić do administratora strony o usunięcie wpisu, a także jego danych osobowych, a w przypadku odmowy skierować wniosek do GIODO o zbadanie, czy nie doszło do naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych i podjęcie stosownych działań. Może też wystąpić z pozwem na drogę sądową.

Zadania dla nowego ministra

Pracodawcy RP podkreślają, że lista niezałatwionych spraw w ochronie zdrowia jest bardzo długa. Wśród priorytetowych wymieniają ustawę o zdrowiu publicznym oraz nowelizację pakietu onkologicznego. Ponadto zdaniem Pracodawców RP w najbliższym czasie kluczowa będzie kwestia kontraktowania świadczeń medycznych, wyceny świadczeń medycznych (przygotowywanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji) oraz połączenie jej z określeniem standardów usług, a także kwestia map potrzeb zdrowotnych oraz sprawa ubezpieczeń od zdarzeń medycznych.

Do góry