Podatki

Zawiesiłeś działalność, ale pozostajesz przedsiębiorcą

Edyta Szewerniak-Milewska

Nawet jeśli lekarz nie podejmie założonej przez siebie działalności, to dla fiskusa staje się przedsiębiorcą i musi się rozliczać jak właściciel firmy. Także w sytuacji, gdy w ramach działalności nie osiągnął żadnych przychodów.

Powyższą decyzję wydał dyrektor izby skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9 września 2015 roku (sygn. IBPB-1-1/4511-271/15/BK). Wniosek o stanowisko fiskusa w swojej sprawie złożył lekarz, który w związku z planowaną reorganizacją szpitala, w którym zatrudniony był na etacie, zarejestrował indywidualną praktykę lekarską. W zgłoszeniu jako formę opodatkowania dochodów z tego tytułu wskazał tzw. zasady ogólne, czyli opodatkowanie według skali podatkowej. Lekarz założył firmę w lipcu 2012 roku, a zawiesił w marcu 2014 roku, jednak nigdy działalności nie podjął – nie uzyskał żadnych przychodów i nie poniósł związanych z nią kosztów. Uznał zatem, że za lata 2012-2014 może składać zeznania podatkowe na formularzach PIT-37, w których wykazał uzyskane przez siebie dochody ze stosunku pracy.

Jednak PIT-37 to formularz przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym, za który go składają, nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. W opisanym przypadku lekarz tego kryterium nie spełnia – formalnie bowiem prowadził działalność gospodarczą.

Nic nie zwalnia z obowiązku

„Przepisy nakładające obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych oraz wskazujące właściwy do tego formularz podatkowy nie zawierają zwolnienia z tego obowiązku podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, jak również nie przewidują możliwości odmiennego traktowania podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy z tej działalności gospodarczej nie uzyskali dochodu podlegającego opodatkowaniu, od podatników którzy takie dochody faktycznie uzyskali i opodatkowali” – czytamy w piśmie dyrektora izby skarbowej w Katowicach.

Oznacza to, że skoro lekarz nie zlikwidował działalności gospodarczej, nie ustaje obowiązek w zakresie składania przez niego zeznań podatkowych jako osoby prowadzącej taką działalność. Z obowiązku tego nie zwalnia go również fakt, że nie uzyskał z tego tytułu przychodów, ani to, że działalność gospodarcza została zawieszona.

Skoryguj zeznanie

Dyrektor katowickiej izby skarbowej uznał, że lekarz obowiązany był do złożenia za wymienione lata zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu przeznaczonym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, czyli PIT-36. Skoro tego nie zrobił, zobowiązany jest do skorygowania tych zeznań przez złożenie stosownych korekt na formularzu PIT-36 wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Lekarz nie musi natomiast dopłacać podatku, skoro nie miał żadnych dochodów z tego tytułu.

Do góry