Flesz

Flesz

Alicja Giedroyć

Standardy nie w rozporządzeniach

Standardy postępowania medycznego nie powinny mieć charakteru powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, a jedynie zawodowych zaleceń i wytycznych – uważa Naczelna Rada Lekarska. Teza ta znajduje się w każdym stanowisku samorządu na temat projektów rozporządzeń w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. NRL zauważa, że standardy postępowania medycznego należą do autonomicznego obszaru nauki i wiedzy medycznej, a określanie ich w formie aktów prawnych stanowi nieuprawnione wkraczanie władz ustawodawczych i administracyjnych w autonomiczny obszar nauki i wiedzy.

Za granicą bez składek

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie zaapelowała do NRL o rozszerzenie katalogu zwolnień z obowiązku opłacania lub obniżenia składki dotyczącej lekarzy, którzy mieszkają oraz pracują za granicą i w związku z tym opłacają składki członkowskie na rzecz zagranicznych samorządów zawodowych. Lubelski samorząd uzasadnia ten postulat nasilającym się w ostatnich miesiącach zjawiskiem zrzekania się polskiego prawa wykonywania zawodu przez lekarzy, którzy całą swoją aktywność zawodową przenieśli za granicę.

Wygrana z NFZ w sprawie recept

Lekarz należący do OIL w Koszalinie wygrał proces z NFZ, wyrok jest prawomocny. Fundusz w 2014 roku pozwał lekarza nieposiadającego ważnej umowy z NFZ w związku z wystawianiem przez niego recept na leki refundowane. Fundusz domagał się zwrotu kwoty zapłaconej refundacji oraz zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego. Sąd Rejonowy w Koszalinie oddalił powództwo NFZ i zasądził od niego na rzecz pozwanego zwrot kosztów procesu. Wobec odstąpienia od wniesienia apelacji przez strony wyrok stał się prawomocny.

Kierownik specjalizacji bez wynagrodzenia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wysokość środków będących w dyspozycji ministra przeznaczonych na szkolenie specjalizacyjne nie pozwala na uwzględnienie postulatu wprowadzenia systemu wynagradzania kierowników specjalizacji. To jedna z kilku kwestii, jaką poruszył prezes NRL w piśmie do resortu, dotyczącym stażu podyplomowego. W odpowiedzi podkreślono, że decyzja dotycząca ewentualnego zwiększenia środków finansowych na kształcenie podyplomowe lekarzy leży w gestii ministra finansów.

Problemy z obsadą dyżurów

Związek Powiatów Polskich alarmuje w sprawie problemów z obsadą dyżurów w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i domaga się stosownych zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Chodzi o art. 132 ust. 3 oraz 133 tej ustawy, według którego nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej m.in. z lekarzem, jeżeli udziela on świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ. Według samorządowców problem dotyczy zwłaszcza pediatrów, których brakuje we wszystkich województwach.

Będą donosy?

NFZ opracowuje wzór internetowej ankiety, za pośrednictwem której zamierza monitorować poziom satysfakcji pacjentów z usług medycznych – jako pierwsi takiej anonimowej ocenie zostaną poddani lekarze rodzinni. Jeszcze w tym roku ma być przeprowadzony pilotaż programu, a w przyszłości oceniani w ten sposób mają być także specjaliści w ambulatoriach. Pomysł oburzył Porozumienie Zielonogórskie, które podkreśla, że nie boi się oceny satysfakcji pacjentów, ale jest przeciwne formie proponowanej przez NFZ. Zdaniem PZ anonimowa ankieta zamieszczona w internecie nie jest właściwym narzędziem do tego rodzaju badań, bo nie dotyczy grupy reprezentatywnej.

Co jawne, a co tajne

Ministerstwo Zdrowia musi udostępniać informację o skuteczności poszczególnych ośrodków realizujących program in vitro, bo takie dane to informacja publiczna – wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uwzględnił skargę Stowarzyszenia „Nasz Bocian”. Stowarzyszenie starało się o ujawnienie informacji dotyczącej skuteczności realizatorów. Ministerstwo Zdrowia nie udzielało tej informacji, więc organizacja skierowała wniosek do WSA ze skargą na bezczynność resortu. Sąd uznał zasadność skargi i zobowiązał ministra do udostępnienia pełnych danych o skuteczności indywidualnych realizatorów.

Wniosek do TK w sprawie in vitro

Według Rzecznika Praw Obywatelskich brak przepisów przejściowych powoduje, że po wejściu w życie ustawy o in vitro samotne kobiety nie będą mogły skorzystać z wcześniej zamrożonych zarodków, jeśli nadal nie mają partnera. RPO uważa, że narusza to zasadę państwa prawa, i złożył w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. RPO podkreśla m.in., że ustawa przewiduje odpowiedzialność karną za wykorzystywanie zarodków niezgodnie z określonymi w niej przepisami, więc kary mogłyby dotyczyć m.in. samotnych kobiet.

Stomatologia niedofinansowana

Zdaniem ORL w Katowicach nie do zaakceptowania jest trwający od wielu lat spadek nakładów na lecznictwo stomatologiczne. Śląski samorząd wyraża zaniepokojenie poziomem finansowania świadczeń z zakresu stomatologii, szczególnie w kontekście wzrostu negatywnych wskaźników epidemiologicznych. ORL zauważa, że budżet świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego maleje z roku na rok, np. w planie finansowym na 2008 rok procentowy udział projektowano na poziomie 4,2 proc., natomiast w planowanym budżecie NFZ na 2016 rok poziom finansowania świadczeń stomatologicznych ma osiągnąć zaledwie 2,5 proc.

NFZ utrudnia podnoszenie kwalifikacji

Prezes NRL poprosił prezesa NFZ o nieograniczanie lekarzom możliwości realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego ze względu na warunki realizacji kontraktu z funduszem. Zdaniem szefa samorządu brak warunków do poprawiania swoich kwalifikacji szczególnie dotkliwie odczuwają lekarze praktykujący w mniejszych miejscowościach. W przypadku lekarzy wykonujących zawód w formie indywidualnych lub indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, którzy zawarli z funduszem umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, jedyną możliwością realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego jest wyrażenie zgody przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na przerwę w udzielaniu świadczeń. Odmowa w praktyce uniemożliwia realizację tego obowiązku.

Do góry