Pytanie prawne

Pytanie prawne

Medium 10477

Jestem pediatrą w miejscowości uzdrowiskowej. Na pewno już niedługo trafią do mnie rodzice z dzieckiem, ale bez książeczki zdrowia dziecka. Czy mogę ich przyjąć? A może pod jakimiś warunkami? Dyżuruję także w szpitalu na SOR. Jak tam się zachować, gdy dziecko nie ma książeczki zdrowia? Jaki jest status tego dokumentu?

Obowiązujące od 23 grudnia 2015 roku nowe przepisy dotyczące dokumentacji medycznej wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku (rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania) wprowadzają istotne zmiany w zakresie wzoru, wystawiania i wydawania oraz posługiwania się książeczką zdrowia dziecka.

Książeczki zdrowia dziecka funkcjonowały od wielu lat, jednak nie były dokumentem obowiązkowym. Na mocy nowego rozporządzenia stają się dokumentacją indywidualną zewnętrzną, przechowywaną przez pacjenta.

Jedną z ważniejszych zmian jest zobowiązanie do jej wystawienia i wydania podmiotu leczniczego, w którym nastąpił poród albo do którego przyjęto noworodka urodzonego w warunkach pozaszpitalnych, bądź też lekarza lub położną przyjmujących poród w warunkach domowych.

Rozporządzenie również szczegółowo określa wygląd takiej książeczki, która będzie miała format A5. Wpisy dokonywane będą przez lekarza, pielęgniarkę, położną lub inną osobę wykonującą zawód medyczny niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, są uzupełniane w trakcie następnej wizyty na podstawie dokumentacji wewnętrznej.

Treść książeczki jest szersza od funkcjonujących dotychczas formularzy z uwagi na obowiązek odnotowywania zaopatrzenia w wyroby medyczne czy zwolnienia z zajęć sportowych. Obowiązek uzupełniania książeczki nie zwalnia osoby obowiązanej do uzupełniania pozostałych rodzajów dokumentacji wynikających z dotychczasowych przepisów. Zmiana ta w związku z tym nakłada dodatkowe obciążenia dla pracowników medycznych oraz powoduje wzrost liczby wypełnianych przez nich dokumentów.

Problemem jest sytuacja, gdy podczas udzielania dziecku świadczeń zdrowotnych nie zostanie przedstawiona pracownikowi medycznemu książeczka zdrowia. Rozporządzenie nie określa bowiem szczegółowo takiej sytuacji. Zasadne wydaje się pozostawienie stosownej adnotacji o niemożności wpisu odpowiednich informacji do książeczki zdrowia w celu zapobiegnięcia wpisom przez osoby nieuprawnione w późniejszym czasie. Brak książeczki jednak z pewnością nie jest podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego dziecku. Jak wspomniano powyżej, należy uzupełnić wpis przy okazji kolejnej wizyty.

Rozporządzenie również nie określa, jak wpisywane będą informacje wymagane w nowych wersjach książeczki do starych typów książeczek niemających odpowiedniego miejsca. Książeczki starego typu zostały bowiem również objęte przepisami nowego rozporządzenia, co może stanowić pewien problem.

Książeczki zdrowia dziecka z nowym wzorem wydawane są od 1 stycznia 2016 roku.

Masz problem prawny związany z wykonywaniem zawodu lekarza? Zadaj pytanie! Ekspert odpowie na wybrane pytania na łamach jednego z najbliższych numerów Medical Tribune. Gwarantujemy pełną anonimowość. prawo@medical-tribune.pl

Do góry