Dostęp Otwarty

Pytanie prawne

Pytanie prawne

Medium 10477

Na jakiej podstawie prawnej mogę odmówić wystawienia skierowania do sanatorium? Brak kwalifikacji medycznej nie robi na pacjentach wrażenia. Uważają, że „zawsze coś się znajdzie”. I druga sprawa. Kilka razy NFZ odrzucił mój wniosek o sanatorium. Czy mogę się od tej decyzji odwołać, bo byłem pewny, że leczenie sanatoryjne byłoby wskazane?

Wydając skierowanie na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową, należy mieć w szczególności na uwadze przepisy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Rozporządzenie to zawiera katalog wskazań i przeciwwskazań do wydania skierowania. Lekarz musi przede wszystkim ocenić: stan zdrowia pacjenta, przebieg choroby, możliwość leczenia uzdrowiskowego, efekty przebytego w przeszłości leczenia albo rehabilitacji uzdrowiskowej (jeżeli pacjent z nich wcześniej korzystał), a także zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub przemieszczania się na wózku inwalidzkim. Natomiast wśród ogólnych przeciwwskazań znajdują się: stan chorobowy, w którym leczenie albo rehabilitacja uzdrowiskowa mogłyby spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, choroba zakaźna w fazie ostrej, ciąża i połóg, czynna choroba nowotworowa oraz okres po zakończeniu leczenia odpowiednio pięć lat w przypadku czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki oraz 12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych. Ocena tych kryteriów należy do lekarza i to on decyduje o skierowaniu pacjenta na leczenie uzdrowiskowe.

Ponadto w celu ułatwienia kwalifikacji rozporządzenie zawiera załączniki obejmujące szczegółowe katalogi wskazań i przeciwwskazań z podziałem na jednostki chorobowe według międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 oraz na poszczególne zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (szpital, sanatorium, przychodnia uzdrowiskowa). Przykładowo, wskazaniem do skierowania diabetyka do sanatorium jest świeżo rozpoznana cukrzyca typu 2 (E11), natomiast przeciwwskazaniem może być zespół stopy cukrzycowej ze zgorzelą wymagający interwencji chirurgicznej (R02). Lista wskazań i przeciwwskazań zawarta w załącznikach jest bardzo obszerna (obejmuje kilkanaście stron), w celu ułatwienia korzystania zawiera podział rodzajowy chorób ułatwiający odszukanie odpowiedniej kategorii, np. na choroby układu nerwowego czy choroby reumatologiczne. Należy zauważyć, iż choroby są w wykazie wskazane wprost (nazwa wraz z klasyfikacją ICD-10), co uniemożliwia ewentualne podważenie przez pacjenta decyzji o niewydaniu skierowania. Zatem w przypadku odmowy wydania skierowania należy powołać się na przepisy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

Odpowiadając na drugie pytanie, należy uwzględnić rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Wskazuje ono tryb wystawiania skierowania oraz jego potwierdzenia. Oddział wojewódzki NFZ potwierdza skierowanie, jeżeli lekarz specjalista aprobował celowość skierowania oraz w odpowiednich zakładach lecznictwa albo w rehabilitacji uzdrowiskowej są wolne miejsca, przewidziane w umowach z tymi zakładami. Przy czym lekarz specjalista, dokonując oceny w zakresie celowości skierowania, może również zażądać od lekarza, który wystawił skierowanie, dostarczenia dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia albo rehabilitacji uzdrowiskowej, uzupełnienia lub aktualizacji tej dokumentacji oraz przeprowadzenia dodatkowych badań.

Termin rozpatrzenia skierowania wynosi 30 dni od daty wpływu do oddziału wojewódzkiego NFZ, a w przypadku zażądania dokumentacji może się wydłużyć o 14 dni. Niepotwierdzenie skierowania może nastąpić w dwóch przypadkach: braku aprobaty lekarza specjalisty lub braku miejsc w konkretnym ośrodku. W przypadku braku miejsc tworzona jest lista oczekujących. Natomiast w przypadku braku aprobaty skierowanie jest zwracane lekarzowi, który je wystawił, wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia. Na niepotwierdzenie skierowania nie przysługuje odwołanie, co oznacza, że takiej decyzji nie można zaskarżyć. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby po zwróceniu skierowania wydać kolejne z uwzględnieniem uwag lekarza specjalisty. Należy przy tym pamiętać, iż zwrócenie niepotwierdzonego skierowania wraz ze wskazanymi przyczynami jest obowiązkiem oddziału wojewódzkiego NFZ.

Masz problem prawny związany z wykonywaniem zawodu lekarza? Zadaj pytanie! Ekspert odpowie na wybrane pytania na łamach jednego z najbliższych numerów Medical Tribune. Gwarantujemy pełną anonimowość. prawo@medical-tribune.pl