Złudzeń co do pracy ponad przeciętny dopuszczalny ustawą o działalności leczniczej wymiar czasu pracy nie pozostawiają też kontrole inspekcji pracy. W 2015 roku okręgowi inspektorzy pracy sprawdzili ponad 5 tys. placówek udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń. Oszacowali, że personel medyczny dwa razy wykonywał tę samą pracę w tej samej dobie. 1420 pracowników na 6891 skontrolowanych przepracowało łącznie prawie 80,7 tys. godzin z przekroczeniem przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Wynikało to z planowania i wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w dni wolne od pracy oraz zatrudniania pracowników, głównie pielęgniarek i lekarzy, przeciętnie powyżej pięciu dni w tygodniu, w przyjętym okresie rozliczeniowym, a także w niedziele i święta.

Lekarstwo

Pamiętaj o etyce

Inspekcja pracy może jednak zakazywać pracy ponad dopuszczalną normę tylko w przypadku pracowników zatrudnionych na etaty. Do umów cywilnoprawnych, w tym samozatrudnienia, nie odnosi się i nie może też nikogo ukarać. Ministerstwo Zdrowia pomimo tragicznego zdarzenia w Białogardzie czy wyników kontroli inspekcji pracy nie zamierza jednak ulegać postulatom związków zawodowych i wprowadzać ograniczenia do czasu pracy lekarzy kontraktowych. To oznaczałoby zapewne, że trzeba by podnieść pensje zasadnicze.

– Zawód lekarza należy do grupy tzw. wolnych zawodów, co powoduje, że uregulowania prawne muszą pozostawiać swobodę m.in. co do wyboru formy jego wykonywania – zaznacza Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia. Przedstawiciele resortu wskazują też, że lekarz, podpisując kontrakt, powinien też brać pod uwagę późniejszą możliwość faktycznej realizacji postanowień umowy, na której zawarcie wyraża zgodę. – Kodeks Etyki Lekarskiej, do którego przestrzegania zobowiązany jest każdy lekarz, wskazuje jako nadrzędną zasadę dobro chorego. Określa przy tym, że z przestrzegania tej zasady nie zwalniają lekarza wymagania administracyjne, naciski społeczne czy też mechanizmy rynkowe – mówi Milena Kruszewska.

Część lekarzy przyznaje też nieoficjalnie, że może czasem i mogliby nie pracować ponad normę, ale jeśli widzą możliwość dodatkowego zarobku, to trudno z niej zrezygnować…

Do góry