Pytanie prawne

Pytanie prawne

Medium 10477

Zgłosili się do mnie pierwsi pacjenci, którzy mogą skorzystać z bezpłatnych tzw. leków dla seniora. I od razu mam wątpliwości. Od kardiologa mają sugestię, by preparat dotychczasowy wymienić na ten z listy dla osób 75+. Wiem, że to ja jako lekarz POZ decyduję o tym, czy mój pacjent skorzysta z leków dla seniora. Jak powinienem udokumentować fakt, że nie zgadzam się na taką zamianę? I jeszcze jedno: Jakie są uprawnienia lekarzy zatrudnionych w sanatoriach, jeśli chodzi o zapisywanie leków z listy 75+?

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych umożliwiła wyodrębnienie grupy leków refundowanych, które przysługują bezpłatnie pacjentom, którzy ukończyli 75. r.ż. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) uprawnienia do wypisywania recept na leki z listy „S” dla wyżej wspomnianej grupy osób ma lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie jest związany rekomendacjami lekarza specjalisty. Ma jednak obowiązek wykonywać zawód lekarza zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością, o czym stanowi art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Kodeks Etyki Lekarskiej stwierdza ponadto w art. 4, iż „dla wypełniania swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną”, oraz stanowi w art. 6, że „lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze (…)”. Udzieloną poradę lekarz ma obowiązek zapisać w dokumentacji medycznej, niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego w sposób czytelny i w porządku chronologicznym (§ 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej powinien opisać w dokumentacji medycznej przyczyny niezastosowania się do rekomendacji lekarza specjalisty.

Ponadto jeśli uzna to za celowe, może również skonsultować się z lekarzem specjalistą i omówić z nim swoje wątpliwości.

Lekarze zatrudnieni w sanatoriach lub współpracujący z nimi w ramach kontraktu są w większości przypadków specjalistami. Nie mają oni zatem uprawnień do wypisywania recept na leki z listy „S”.

Dlatego pacjent wybierający się do sanatorium powinien zaopatrzyć się w potrzebne leki przed wyjazdem.

Masz problem prawny związany z wykonywaniem zawodu lekarza? Zadaj pytanie! Ekspert odpowie na wybrane pytania na łamach jednego z najbliższych numerów Medical Tribune. Gwarantujemy pełną anonimowość. prawo@medical-tribune.pl

Do góry