Podatki

Jak sprzedać firmowe auto bez PIT

Edyta Szewerniak-Milewska

Wystarczy odczekać pół roku, aby zgodnie z prawem nie zapłacić podatku dochodowego z tytułu sprzedaży samochodu, który wcześniej był autem w leasingu, wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej. Taką opinię wydał dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 27 lipca 2016 roku (sygn. ITPB1/4511-472/16/MPŁ).

Zwrócił się o nią lekarz, który świadczy usługi medyczne w ramach działalności gospodarczej. W ramach tej działalności w 2012 roku zawarł umowę na leasing operacyjny, której przedmiotem był samochód osobowy. Umowa skończyła się w czerwcu 2016 roku. W jej trakcie zarówno raty leasingu, jak i inne wydatki dotyczące eksploatacji samochodu lekarz zaliczał do kosztów uzyskania przychodów. Lekarz zaplanował, że po zakończeniu umowy wykupi samochód z leasingu, ale nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, lecz na cele prywatne. Zapytał organ podatkowy, czy sprzedaż takiego samochodu po półrocznym okresie użytkowania w ramach majątku prywatnego spowoduje u niego powstanie przychodu z działalności gospodarczej.

Jego zdaniem nie, bo samochód po wykupie w ogóle nie będzie użytkowany w działalności. W związku z tym nie będzie też możliwości, by zaliczyć go do środków trwałych firmy. Zaliczanie wcześniej w koszty działalności rat leasingowych oraz kosztów eksploatacji tego pojazdu nie warunkuje bowiem automatycznego zaliczenia go do składników majątku firmy leasingobiorcy. W czasie obowiązującej umowy lekarz użytkował bowiem obcy środek trwały. Dlatego jego zdaniem dochód uzyskany z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu na zasadach stosowanych w ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Generalnie bowiem sprzedaż składników majątku firmy, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, oznacza, że firma uzyskuje dochód, a ten z kolei podlega opodatkowaniu. Reguluje to art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, nawet jeżeli składniki firmowego majątku przed sprzedażą zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat, to ich sprzedaż będzie stanowić przychód z działalności gospodarczej.

W opisywanym przypadku lekarz chce jednak sprzedać samochód zaledwie po półrocznym użytkowaniu na cele prywatne. Mimo to przedstawiciel fiskusa zgodził się, że przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. Głównym argumentem okazało się to, że samochód nigdy nie został zaliczony do składników majątku działalności lekarza. Należy go zatem zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o pdof, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. Oznacza to, że zgodnie z przepisami przychód ze sprzedaży nie powstanie, jeżeli zbycie rzeczy nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tej rzeczy, czyli np. samochodu.

Do góry