Podatki

Kontrola po zamknięciu firmy

Edyta Szewerniak-Milewska

Lekarz zamknął miesiąc temu firmę (jednoosobowa działalność gospodarcza). Czy urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę podatkową związaną ze zlikwidowaną już działalnością?

Niestety tak. Urząd skarbowy może po zamknięciu firmy przeprowadzić kontrolę podatkową dotyczącą okresu, w którym prowadziła działalność. Jej celem jest sprawdzenie, czy i jak podatnik wywiązywał się z obowiązków wobec fiskusa. Urząd skarbowy wszczyna kontrolę z urzędu.

Kontrola podatkowa może obejmować okres do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, które jest przedmiotem kontroli. Zasadniczo zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przedawnienia może się wydłużyć, jeżeli jego bieg się nie rozpoczął (np. w związku z rozłożeniem zapłaty podatku na raty), będzie zawieszony (np. po wniesieniu sprawy do sądu administracyjnego) lub zostanie przerwany (np. w wyniku ogłoszenia upadłości). Zdarzenia powodujące takie modyfikacje terminu zostały wskazane w art. 70 § 2-8 i art. 70a ordynacji podatkowej.

Co ważne, kontrola podatkowa nie ma wpływu na przedawnienie sprawdzanego zobowiązania podatkowego. Jej wszczęcie i prowadzenie nie powoduje zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia.

Warto więc, by lekarze pamiętali, że likwidacja działalności nie zwalnia ich z obowiązku archiwizacji dokumentów związanych z rozliczeniami podatkowymi dotyczącymi okresu, w którym prowadzili działalność gospodarczą. Każdy były przedsiębiorca ma bowiem obowiązek przechowywać takie dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego one dotyczą.

Do góry