Pytanie prawne

Pytanie prawne

Jak restrykcyjnie traktowana jest pięcioletnia przerwa w wykonywaniu zawodu lekarza? Czy na przykład szkolenia dla pielęgniarek oznaczają wznowienie wykonywania zawodu lekarza? A inne formy edukacji (wykłady w wyższej szkole niemedycznej)?

Rozpatrując problem przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza, należy mieć na uwadze przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Na podstawie art. 2 ustawy możemy stwierdzić, że za wykonywanie zawodu lekarza ustawodawca uznaje udzielanie przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitację chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich. Art. 3 uzupełnia katalog działań, które zaliczyć można do aktywności zawodowej lekarza, dodając prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia, nauczanie zawodu lekarza, kierowanie podmiotem leczniczym lub zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.