Prawo

Pacjencie, wylegitymuj się

Lek. med. Radosław Drozd

Specjalista medycyny sądowej, Zakład Prawa Medycznego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zapraszamy do lektury tekstów w Dziale Prawnym. Oto problemy, które analizujemy:

• Czy lekarz legitymuje pacjenta, czy może obowiązkiem pacjenta jest wylegitymowanie się?

• Przerwa w wykonywaniu zawodu.

• Standardy – obciążenie czy wytyczona droga?

• Oskarżenie o niedostateczne zabezpieczenie dokumentacji medycznej.

• Podatki – kwota wolna nie taka sama dla każdego.

W dyskusjach z lekarzami na temat relacji lekarz-pacjent oraz realizacji praw pacjenta często pada stwierdzenie, że „lekarz nie może nikogo legitymować”. Stwierdzenie to jest poniekąd słuszne, gdyż „legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości” jest ustawowym (art. 15 ustawy z dnia 06.04.1990 r. o policji [Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 z późn. zm.]) uprawnieniem wyłącznie funkcjonariuszy policji oraz funkcjonariuszy pozostałych, wskazanych agencji, służb i straży. Funkcjonariusz chcący kogoś wylegitymować musi być do tego uprawniony, przed wylegitymowaniem powinien przedstawić się (podać swój stopień, imię i temat relacji lekarz-pacjent oraz realizacji praw pacjenta często pada stwierdzenie, że „lekarz nie może nikogo legitymować”. Stwierdzenie to jest poniekąd słuszne, gdyż „legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości” jest ustawowym (art. 15 ustawy z dnia 06.04.1990 r. o policji [Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 z późn. zm.]) uprawnieniem wyłącznie funkcjonariuszy policji oraz funkcjonariuszy pozostałych, wskazanych agencji, służb i straży. Funkcjonariusz chcący kogoś wylegitymować musi być do tego uprawniony, przed wylegitymowaniem powinien przedstawić się (podać swój stopień, imię i nazwisko) oraz przyczynę podjęcia czynności służbowej. Funkcjonariusz nieumundurowany musi ponadto okazać legitymację służbową. Wśród uprawnionych do legitymowania nie wymieniono lekarza.

Upoważnienie jest indywidualne

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wykonywanie czynności zawodowych lekarza w określonych sytuacjach może wymagać przestrzegania prawnie ustalonych zasad formalnych. Dotyczy to chociażby poszanowania określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uprawnień w zakresie m.in. prawa do informacji, prawa do tajemnicy informacji związanych z pacjentem oraz prawa do dokumentacji medycznej.

Art. 13 tej ustawy określa, że „pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego”. W ...

Nie wymaga chyba uzasadnienia stwierdzenie, że wszelkiego rodzaju upoważnienia udzielane przez pacjenta w zakresie wymienionych praw mają charakter indywidualny, tzn. dotyczą konkretnie wskazanej osoby lub osób, a nie wszelkich osób, jakie wystąpi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyrok, który przeciera szlak

Życie pisze różne scenariusze, które później stają się podstawą wyroków sądowych tworzących linię orzeczniczą akceptowaną w konkretnej sytuacji prawnej. Tak też [...]