Nowości

Kardiologia: Kluczowy jest czas

Dr n. med. Agnieszka Olszanecka

Większą szansę na przeżycie w dobrym stanie neurologicznym mają pacjenci, u których czas trwania RKO do uzyskania powrotu spontanicznego krążenia wynosił do 20 minut.

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie. NZK rozpoznawane jest rocznie w Europie u ok. 400 tys. osób, z czego ok. 350 tys. zdarzeń następuje poza szpitalem. Przeważająca większość NZK ma miejsce w domu. Aktualnie mniej niż jedna osoba na dziesięć przeżywa to zdarzenie.

Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może spowodować istotny wzrost przeżywalności. Szybkie podjęcie dobrze prowadzonej RKO jest kluczowym działaniem w tzw. łańcuchu przeżycia i zwiększa szansę powrotu spontanicznego krążenia oraz przeżycia w dobrym stanie neurologicznym. Wciąż nie ma jednak wystarczającej liczby danych, które pozwalają na sfotmułowanie zaleceń dotyczących czasu trwania pozaszpitalnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej i na ocenę prognozowania powodzenia jej prowadzenia.