Opis przypadku

Gruźlica płuc imitująca guz płuca

Dr n. med. Beata Kuklińska1

Prof. dr hab. med. Robert Mróz2

1II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Kierownik kliniki: prof. dr hab. med. Robert Mróz
2kierownik II Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Gruźlica to jedna z najczęściej rozpoznawanych chorób zakaźnych na świecie. Szacuje się, że prątkiem gruźlicy jest zakażona jedna trzecia światowej populacji. Zgodnie z danymi epidemiologicznymi w 2014 roku na gruźlicę zachorowało 9,6 mln osób,a ok. 2 mln zmarło z powodu tej choroby. W Polsce od lat 60. obserwuje się stały spadek liczby zachorowań. W 1957 roku wskaźnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców wynosił 290,4, a w 2015 roku 16,7. Najwyższy wskaźnik zapadalności zanotowano w 2015 roku w województwie śląskim – 26,5, a najniższy w województwie wielkopolskim – 8,3 na 100 tys. mieszkańców. Dominującą grupę chorych na gruźlicę stanowią w naszym kraju mężczyźni w średnim i podeszłym wieku.


Celem pracy jest przedstawienie przypadku młodego mężczyzny z miernie nasilonymi objawami, u którego rozpoznano gruźlicę o nietypowej lokalizacji.

Chory lat 44, pracownik fizyczny, aktualny palacz papierosów (40 paczkolat), bez wywiadu chorób towarzyszących, został przyjęty do II Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy w Białymstoku w stanie ogólnym dość dobrym z powodu guzowato poszerzonego cienia wnęki płuca lewego (budzącego podejrzenie guza płuca), zatartego kąta przeponowo-żebrowego po stronie prawej w obrazie RTG klatki piersiowej wykonanym ambulatoryjnie 2 stycznia 2017 roku (ryc. 1).

W dniu przyjęcia chory skarżył się na ból po lewej stronie klatki piersiowej, zmniejszający się po paracetamolu lub ibuprofenie, oraz na suchy kaszel. Stopniowe pogorszenie stanu zdrowia odczuwał od kilku miesięcy. Od około miesiąca zaobserwował zwiększoną częstotliwość kaszlu. Zgłosił się do lekarza rodzinnego, który rozpoznał zapalenie oskrzeli i włączył doustnie amoksycylinę w dawce 2 x 500 mg na dobę. Pacjent przyjmował lek 3 dni, po czym odstawił z powodu braku efektów działania. Styczności z chorym na gruźlicę nie podawał. Przy przyjęciu badaniem przedmiotowym stwierdzono: asteniczną budowę ciała, BMI: 21,3; osłuchiwaniem klatki piersiowej stwierdzono prawidłowy szmer oddechowy. W RTG klatki piersiowej – zatarty kąt przeponowo-żebrowy po stronie prawej, w polu dolnym płuca prawego w strefie zewnętrznej niejednolite zagęszczenie miąższu płucnego oraz poszerzony guzowato cień lewej wnęki płucnej. W tomografii komputerowej klatki piersiowej wykonanej 10 stycznia 2017 roku (ryc. 2, 3) stwierdzono nieznacznie powiększoną tarczycę, lite zacienienie przylegające do opłucnej, łączące się z wnęką płuca po stronie prawej, poza tym w płacie dolnym płuca prawego obszary matowej szyby, rozsiane zagęszczenia drobnoguzkowe oraz w płucu lewym – lite zacienienie z bronchogramem powietrznym, przylegające do szczeliny skośnej obwodowo od opłucnej, sięgające wnęki płuca lewego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Gruźlica jest chorobą podstępną. Większość chorych podaje mało nasilone objawy, dlatego w wielu przypadkach schorzenie to jest rozpoznawane zbyt późno. W [...]

Do góry