Flesz

Flesz

INK, IKA

Więcej miejsc na studiach

W nowym roku akademickim limit przyjęć na kierunkach medycznych zwiększy się o 460 miejsc. Jednak to wciąż za mało.

Na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku polskim przybędzie łącznie 249 miejsc, przy czym biorąc pod uwagę to, że w roku akademickim 2017/2018 kształcenie w tej formie dodatkowo rozpoczną trzy nowe jednostki, którym łącznie przyznano 190 miejsc, wzrost liczby miejsc w placówkach już wcześniej prowadzących szkolenie nie jest znaczący (o 59 miejsc).

Koszt powtórki

Jak przypomina Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, opłaty za powtarzanie egzaminów wprowadza nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z 2015 roku. Opłatą egzaminacyjną w wysokości 100 zł objęte będzie drugie i kolejne zgłoszenie do LEK składanego w języku polskim (a nie jak dotąd – czwarte i kolejne). Wymóg ten dotyczy także tych osób, które pod rządami dotychczasowych przepisów składały zgłoszenia do ww. egzaminów. Zgłoszenie do LEK w języku obcym jest objęte opłatą za każde zgłoszenie (340 zł). Opłatę egzaminacyjną będzie można uiścić najpóźniej w ciągu pięciu dni od daty upływu terminu składania zgłoszeń. Osoba, która nie wniesie opłaty, nie będzie mogła przystąpić do egzaminu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Więcej miejsc na studiach

W nowym roku akademickim limit przyjęć na kierunkach medycznych zwiększy się o 460 miejsc. Jednak to wciąż za mało.

Szkolenie zamiast specjalizacji

Problem braku lekarzy ma być rozwiązany za pomocą programu, który umożliwi lekarzom zdobywanie konkretnych umiejętności w krótkim czasie zamiast kończenia dodatkowej specjalizacji. [...]

Nierówny dostęp do informacji

Samorząd lekarski w Gdańsku przyjrzał się skutkom łączenia, prywatyzacji lub sprzedaży szpitali i przychodni dla lekarzy. W przypadku lekarzy pracujących w ramach kontraktu nie ma [...]

ZUS a składki rezydentów 

Jeśli lekarz zatrudniony na umowę o pracę wykonuje też pracę na rzecz własnego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z innym podmiotem, to szpital ma obowiązek opłacić [...]

Pominięci w reformie

Środowisko lekarskie obawia się, że jednym ze skutków reformy wprowadzającej sieć szpitali będzie to, że utracimy ok. 20 proc. podmiotów uprawnionych do posiadania [...]

Do góry