Podatki

Zwrot kosztów odwołania z urlopu

Edyta Szewerniak-Milewska

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wtedy, gdy jego obecności wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania przez niego wypoczynku, tak mówi Kodeks pracy. Uwzględniając specyfikę pracy lekarza, można takich powodów wymienić wiele. Co więcej, decyzja pracodawcy o odwołaniu z urlopu jest dla lekarza poleceniem służbowym, za niewykonanie którego może zostać zwolniony z pracy.

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zwrotu pracownikowi kosztów związanych z odwołaniem z urlopu. W szczególności chodzi o:

Do góry