Podatki

Co podlega VAT, a co nie

Edyta Szewerniak-Milewska

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu usług medycznych, które mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, minister finansów wydał interpretację ogólną (nr PT1.8101.5.2017.PSG.622). Wskazał w niej, kiedy trzeba naliczyć VAT, a kiedy nie.

Zgodnie z generalną zasadą, zawartą w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, od podatku zwalnia się usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych i na ich terenie wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Do góry