Nowości

Neurologia: Czy można przewidzieć chorobę Alzheimera?

Dr n. med. Piotr Warakomski

Stwierdzono istotny wpływ wieku, rasy, poziomu amyloidu beta i białka fosforylowanego tau w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz grubości kory śródwęchowej po stronie prawej jako czynnika rozwinięcia łagodnych zaburzeń poznawczych.

Ostatnie doniesienia wskazują, że parametry płynu mózgowo-rdzeniowego, obraz rezonansu magnetycznego oraz testy dotyczące zaburzeń poznawczych przeprowadzone u zdrowych osób mogą być użyteczne w określaniu prawdopodobieństwa wystąpienia łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI) w okresie kilku lat. W badaniach klinicznych dotyczących choroby Alzheimera podkreślane jest znaczenie wczesnej interwencji u osób, u których spodziewamy się narastania zaburzeń poznawczych.

Celem omawianego badania było ustalenie wskaźników, które mogą pomóc w identyfikacji pojedynczych osób bez zaburzeń poznawczych, u których spodziewamy się wystąpienia łagodnych zaburzeń poznawczych jako wstępu do choroby Alzheimera.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Postawienie diagnozy choroby Alzheimera jest skomplikowane, obejmuje drobiazgowy wywiad zebrany z chorym oraz opiekunem, testy psychologiczne oraz badanie neuroobrazowe głowy. Do [...]

Do góry