Nowości

Psychiatria: dzieci i młodzieży
Czynniki ryzyka zachowań autoagresywnych młodzieży

Dr n. med. Iwona Makowska

Wśród najważniejszych czynników ryzyka samouszkodzeń znalazły się zaburzenia osobowości typu borderline, inne typy zaburzeń osobowości i zaburzenia nastroju.

Samouszkodzenia obejmują różne działania intencjonalnej autoagresji niezależnie, czy towarzyszyły im tendencje suicydalne czy nie. Należą do nich m.in. „cięcie” lub przyjęcie leków w celach nieterapeutycznych. Samouszkodzenia z i bez intencji samobójczej stanowią istotny problem w grupie adolescentów i młodych dorosłych, zwłaszcza w populacji osób leczonych psychiatrycznie. Niektóre dane wskazują, że wśród dorosłych leczonych psychiatrycznie nawet 30 proc. podejmuje zachowania samobójcze, a prawie 40 proc. dokonuje niesamobójczych samouszkodzeń.

Wiadomo także, że częste akty autoagresji są ważnym czynnikiem ryzyka śmierci samobójczej, która jest jedną z głównych przyczyn zgonów młodych osób. Wśród wymienianych czynników ryzyka dla powtarzających się samouszkodzeń są m.in.: problemy w rela...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wnioski

Samouszkodzenia u osób młodych mają najprawdopodobniej podłoże wieloczynnikowe. Ważne jest, aby na poziomie jednostkowym skutecznie identyfikować potencjalne czynniki ryzyka, zwłaszcza w [...]