Pytanie prawne

Pytanie prawne

Do gabinetu zgłosił się pacjent, starszy mężczyzna, który miał skierowanie na wykonanie pantomogramu. Poproszony o wypełnienie karty z wywiadem ogólnym zaznaczył odpowiedź „Tak” w odpowiedzi na pytanie „Czy jest pani aktualnie w ciąży?”. W związku z tym mam pytanie, czy można tę odpowiedź w karcie poprawić, czy ją zostawić, nie ingerując w odpowiedzi pacjenta.

Jeżeli w ocenie lekarza wpis w dokumentacji medycznej został dokonany błędnie, należy go skorygować zgodnie z zasadami prowadzenia dokumentacji (tj. skreślić go i zamieścić adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji).

Odpowiadając na powyższe pytanie należy na początku zauważyć, że lekarz ma ustawowy obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta, a przy jego wykonywaniu jest zobowiązany postępować z zachowaniem należytej staranności. Informacje zawarte ...

Do góry