Pytanie prawne

Pytanie prawne

Proszę o podanie przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji lekarskiej (kartoteki chorych) po zamknięciu działalności indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej (bez kontraktu z NFZ).

Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska to podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. W związku z tym, jak w przypadku każdego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jest zobowiązana prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w ustawie z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Oznacza to m.in., że dokumentacja medyczna musi być przechowywana przez okres co do zasady 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, a w przypadku dokumentacji związanej ze zgonem pacjenta na skutek uszkodzen...

Do góry