Analiza

Błąd medyczny nie zawsze rodzi odpowiedzialność karną. Uwagi na kanwie chorób letalnych

Paweł Brzezicki

adw. dr n. prawnych

Dość powszechne jest przekonanie, że dopuszczenie się przez lekarza błędu diagnostycznego pociąga za sobą skutek w postaci odpowiedzialności karnej. Takim błędem jest zaniechanie przeprowadzenia potrzebnych badań diagnostycznych w danym przypadku, może on również polegać na błędnej ocenie wyników tychże badań, skutkującej nieusprawiedliwionym, niewłaściwym rozpoznaniem, najczęściej pociągającym za sobą błąd terapeutyczny.

Praktyka sądowa dowodzi, że niejednokrotnie wyżej wymienione przekonanie w toku procesu ulega falsyfikacji, a wiąże się to najczęściej z występowaniem u pacjenta choroby letalnej.

Zarzut: Zaniechali dalszej diagnostyki

Przyjrzyjmy się następującemu przypadkowi: prokurator postawił zarzuty dwóm lekarzom. Zarzucił im, że pełniąc obowiązki lekarza (jeden prowadzącego, drugi kierującego oddziałem, a nadto leczącego pacjenta w warunkach ambulatoryjnych) wobec pacjenta X, a zatem będąc osobami, na których ciążył obowiązek opieki nad pacjentem, po uzyskaniu wyniku tomografii komputerowej głowy przeprowadzonej bez podania kontrastu, na podstawie którego u pacjenta błędnie rozpoznano naczyniopochodne niedokrwienne uszkodzenie lewej półkuli, zaniechali dalszej diagnostyki obrazowej (kontrolnego badania TK z ewentualnym podaniem kontrastu), co spowodowało opóźnienie rozpoznania choroby nowotworowej ośrodkowego układu nerwowego i skutkowało progresją uszkodzenia mózgowia, a przez to zmniejszeniem szans na życie chorego lub skróceniem czasu jego przeżycia, a zatem dopuścili się przestępstwa kwalifikowanego z art. 160 § 2 w zw. z art. 160 § 3 Kodeksu karnego (k.k.).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Sąd rejonowy: Oskarżeni winni, kara grzywny

Sąd Najwyższy w wyroku z 21 sierpnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt IV KK 42/12 wskazał, że lekarz gwarant poniesie [...]

Sąd okręgowy: Niewinni

To orzeczenie zostało ponownie zaskarżone apelacją, na skutek czego sąd okręgowy (sąd odwoławczy) uniewinnił lekarzy od popełnienia zarzucanych im czynów.

Minister sprawiedliwości: Kasacja

Od tego prawomocnego orzeczenia kasację wniósł minister sprawiedliwości – prokurator generalny.

Sąd Najwyższy oddala kasację

Sąd, korzystając ze zgromadzonych opinii biegłych, wydając orzeczenie dokonał właściwej, pogłębionej wykładni przepisów na tle zastanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie: Czy i co zmieniłaby pogłębiona diagnostyka?

Sąd podkreślił przy tym, że fakt chorowania przez pacjenta na ciężką i śmiertelną chorobą nie może usprawiedliwiać obniżenia standardu postępowania medycznego [...]

Wyrok nie wyklucza innych roszczeń

Jak widać zatem na kanwie przedstawionego przypadku, nie każde zaniedbanie w postępowaniu diagnostyczno-leczniczym będzie pociągało za sobą odpowiedziałność karną – co [...]

Do góry