Analiza

Gdy pacjent zarzuci, że zakaził się COVID-19 w gabinecie, przychodni, szpitalu

Pojawiają się pierwsze informacje, że pacjenci zaczynają występować z roszczeniami finansowymi związanymi z zakażeniem COVID-19, kierowanymi przeciwko lekarzom, przychodniom lub szpitalom. Słyszymy argumenty, że do zakażenia doszło w czasie wizyty pacjenta w konkretnej placówce medycznej, w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych przez konkretnego lekarza. Brzmi to wiarygodnie, gdy pacjent i jego rodzina jednocześnie przekonują, że ściśle stosował się do obowiązujących zakazów i w zasadzie jedynie w placówce medycznej miał kontakt z większą grupą osób.

Pojawia się więc pytanie, czy w tego rodzaju sytuacji lekarz i placówka medyczna są na przegranej pozycji. Odpowiedź musi wybrzmieć jednoznacznie: przy dochowaniu należytej staranności oraz odpowiedniej argumentacji podmioty wykonujące działalność leczniczą nie są automatycznie na straconej pozycji.

Podstawy prawne roszczeń

Warunkiem odpowiedzialności jest przypisanie winy placówce za powstanie szkody (np. krzywda, cierpienie na skutek zachorowania na COVID-19). W tym zakresie podstawą odpowiedzialności, wynikającą przede wszystkim z przepisów Kodeksu cywilnego (k.c.), mogą być następujące przepisy:

  • art. 415 k.c. – wobec konkretnego lekarza, np. brak stosowania środków ochrony indywidualnej,
  • art. 416 k.c. – wina organów zarządzających, np. brak zapewnienia osobom zatrudnionym odpowiedniej jakości lub ilości środków ochrony indywidualnej,
  • art. 429 i 430 k.c. – odpowiedzialność placówki za szkody wyrządzone przez osoby, którym dana placówka powierzyła wykonywanie określonych czynności wobec pacjenta.

Kto i co musi udowodnić

Upraszczając rozważania prawne dotyczące taktyki procesowej i zasad postępowania sądowego, należy zauważyć, że pierwszą i podstawową kwestią jest problem dowodowy. Placówka medyczna (jako pozwana) nie powinna bowiem ponosić odpowiedzialności odszk...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kto i co musi udowodnić

Upraszczając rozważania prawne dotyczące taktyki procesowej i zasad postępowania sądowego, należy zauważyć, że pierwszą i podstawową kwestią jest problem dowodowy. Placówka [...]

Pozorny spokój a domniemania faktyczne

Można byłoby już w tym miejscu stwierdzić, że trudno będzie dowieść, że pacjent zakaził się koronawirusem w konkretnym gabinecie lekarskim lub [...]

Wina organizacyjna

Sądy wskazywały także, że wystarczające jest wykazanie po stronie podmiotu leczniczego tzw. winy organizacyjnej lub winy anonimowej. Za przejaw winy organizacyjnej [...]

Zasady współżycia społecznego

Kolejną argumentacją przy obronie, którą co najmniej należy rozważyć i podnieść w toku procesu, jest naruszenie zasad współżycia społecznego (art. 5 [...]

Świadomość pacjenta

Jako kolejną formę ograniczenia ryzyka związanego z ewentualnymi roszczeniami pacjentów można wskazać na możliwość pobierania specjalnego oświadczenia przed rozpoczęciem udzielania świadczeń [...]

Przykazania na czas pandemii

1. Stosujmy odpowiednie środki ochrony indywidualnej jako istniejące techniczne środki wyeliminowania lub choćby zminimalizowania możliwości zakażenia, w tym rękawiczki, gogle ochronne, [...]
Do góry