Napisali do nas

Dobre praktyki badań klinicznych w czasach COVID-19

Dr Janusz Kabata

GP4research sp. z o.o.

Lek. Aneta Sitarska-Haber

Stowarzyszenie Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

Rozszerzająca się błyskawicznie pandemia COVID-19 spowodowała konieczność szybkiego przystosowania się do nowych warunków, zmiany koncepcji prowadzenia i nadzorowania badań klinicznych, oceny i analizy ryzyka, zarządzania jakością, a także nowe podejście do zarządzania danymi. Pandemia wymusiła konieczność wprowadzenia przez sponsorów i badaczy alternatywnych rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo pacjentów, uczestników badań klinicznych.

Instytucje odpowiedzialne za rejestrację i nadzór nad badaniami klinicznymi (Europejska Agencja Leków EMA, Amerykańska Agencja FDA, krajowy regulator – URPL) wydały stosowne wytyczne i zasady, jak prowadzić badania w warunkach epidemii. 

Wskazano na konieczność uwzględnienia zmian w protokołach badań z inicjatywy sponsora lub badacza. Dopuszczono modyfikacje protokołów wynikające z czasowej nieobecności badacza i możliwości jego zastępstwa oraz w uzasadnionych przypadkach zmianę miejsca realizacji badania. Stanowisko zajęły także krajowe komisje bioetyczne. Sformułowano szczegółowe wytyczne na czas pandemii, czyli „Dobrą praktykę badań w trakcie epidemii COVID-19”, opracowaną przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA), Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (GCPpl) i Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCROGCPpl). Zarówno krajowe, jak i międzynarodowe wytyczne są dostępne w repozytorium udostępnionym przez European Forum for Good Clinical Practice na stronie http://efgcp.eu/.

 Ważna jest wspólna linia stanowisk i rekomendacji, czyli prymat bezpieczeństwa pacjentów będących uczestnikami badań, w tym zapewnienie ciągłości leczenia oraz wykonywanych procedur diagnostycznych, nadzór nad bezpieczeństwem terapii, działanie w ramach zgody pacjenta.

W wielu przypadkach monitorowanie badania przez sponsora w ośrodkach badawczych zostało ograniczone do formy Risk Based Monitoring (np. Centralized Monitoring) i/lub zmienione na formę zdalną (Remote Monitoring), z poszanowaniem przepisów o dokumentacji medycznej i ochronie danych osobowych oraz respektowaniem ograniczonej dostępności zespołu badawczego.

Mimo formalnego zawieszenia biegu terminów administracyjnych, nadzór nad badaniami jest kontynuowany przez regulatorów (w Polsce URPL) i komisje bioetyczne, także z wykorzystaniem pracy zdalnej.

Współpraca ze środowiskiem medycznym

Pandemia COVID-19 wymusiła szereg zmian organizacyjnych w ochronie zdrowia. Świadczenie teleporad oraz wideowizyt spotkało się z pełną aprobatą pacjentów i lekarzy – zarówno specjalistów, jak i lekarzy rodzinnych. Pojawiła się zatem przestrzeń do ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Współpraca ze środowiskiem medycznym

Pandemia COVID-19 wymusiła szereg zmian organizacyjnych w ochronie zdrowia. Świadczenie teleporad oraz wideowizyt spotkało się z pełną aprobatą pacjentów i lekarzy [...]

Badania kliniczne nad COVID-19

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 w ciągu 4 miesięcy wywołał co najmniej 4,65 mln potwierdzonych zakażeń w ponad 200 krajach, w tym 312 [...]

Projekt nowej ustawy

Koszt opracowania i wdrożenia nowego leku szacuje się na 1,9 do 2,5 mld euro, a czas konieczny do przeprowadzenia całego procesu [...]

Rozwój innowacyjnych terapii a nowe trendy w badaniach

W ubiegłym stuleciu badania kliniczne koncentrowały się na lekach zbudowanych z małych cząsteczek przeznaczonych do zwalczania chorób. W ostatniej dekadzie wzrastała [...]

Badania kliniczne w liczbach

W Polsce przez ostatnie 10 lat liczba rejestrowanych badań utrzymuje się na stabilnym poziomie ponad 400 rocznie. W 2014 roku liczba [...]

Badania kliniczne oczami pacjenta

Dla wielu chorych, zwłaszcza na choroby rzadkie i nowotwory, badania kliniczne są szansą na innowacyjne leczenie oraz poprawę zdrowia. Wiąże się [...]

Dostępność informacji

Pomimo korzyści, badania kliniczne nadal budzą wiele negatywnych emocji i pytań ze strony pacjentów. Zgłaszane problemy to: brak jasnej informacji, czym [...]

Do góry