Wytyczne

Od leczenia inicjującego do przewlekłego z oceną skuteczności według kryteriów klinicznych

Prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Opracowała: Ewa Biernacka

Jak powinna funkcjonować diagnostyka i leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) w Polsce, w świetle wcześniej znanych i nowych wskazówek zawartych w najnowszym raporcie GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, Światowa Inicjatywa Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc), opublikowanym w listopadzie 2019 roku, obowiązującym na 2020 rok.

Raport GOLD nie zawiera zaleceń ani rekomendacji, opisuje raczej bieżący stan wiedzy na temat diagnostyki i leczenia POChP na podstawie aktualnych publikacji naukowych. Nie są to sztywne wytyczne, raczej propozycje, jak interpretować dane. Ideą dokumentu jest przedstawienie strategii leczenia chorych na POChP, ale w każdym kraju może być ona nieco inna, modyfikowana zależnie od sytuacji epidemiologicznej, poziomu refundacji leków, czyli dostosowana do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Klasyfikacja do jednej z grup

Rozwój farmakoterapii pozwala na bardziej efektywne przewlekłe leczenie POChP, zarówno pod względem zmniejszenia nasilenia objawów, jak i profilaktyki zaostrzeń. Aktualnie zaleca się, by określać sposób wstępnego leczenia na podstawie klasyfikacji chorych do jednej z grup: A, B, C lub D, a na dalszych etapach kierować się oceną nasilenia duszności lub liczbą kolejnych zaostrzeń w okresie między wizytami w gabinecie lekarskim.

Zgodnie z raportem GOLD pozostają niezmienne cele leczenia POChP

● Łagodzenie objawów choroby:

– zmniejszenie objawów podmiotowych,

– poprawa tolerancji wysiłku i ogólnego stanu zdrowia.

● Zmniejszenie częstości i ciężkości zaostrzeń, a dzięki temu zapobieganie progresji POChP.

● Zmniejszenie ryzyka kolejnych zaostrzeń i zgonu.

Zaproponowano następujący algorytm działań:

  • ocena kliniczna,
  • modyfikacja postępowania,
  • ponowna ocena, w wyniku której jest dokonywana eskalacja lub deeskalacja leczenia (modyfikacja lub kontynuacja terapii).

Strategia – od leczenia POChP inicjującego do przewlekłego przewiduje dwa etapy:

1. Dotyczy leczenia chorych z nowo zdiagnozowaną chorobą. Raport GOLD wskazuje sposób rozpoczynania terapii – od stratyfikacji chorych na cztery kategorie: A, B, C, D. Tak jak w poprzednich latach (od raportu GOLD z 2011 roku), stratyfikacja ta jest oparta na dwóch kryteriach:

– ocenie nasilenia objawów choroby, głównie poziomu nasilenia duszności,

– ocenie ryzyka zaostrzenia choroby w przyszłości.

Oceny nasilenia objawów choroby dokonujemy za pomocą dwóch narzędzi: albo wykorzystujemy zmodyfikowaną skalę duszności Medical Research Council (skala mMRC), albo test oceny objawów POChP – CAT (COPD Assessment Test).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Klasyfikacja do jednej z grup

Rozwój farmakoterapii pozwala na bardziej efektywne przewlekłe leczenie POChP, zarówno pod względem zmniejszenia nasilenia objawów, jak i profilaktyki zaostrzeń. Aktualnie zaleca [...]

Dwie klasy leków

Według ostatniego raportu GOLD podstawą leczenia chorych na POChP jest stosowanie leków rozszerzających oskrzela.

Nie ma zespołu nakładania

Po kilku latach dyskusji, kiedy to stan jednoczesnego występowania astmy i POChP nazywano zespołem nakładania, aktualne stanowisko ekspertów GOLD mówi, że [...]

Strategia kolejnej wizyty

Omówiliśmy algorytm postępowania u osoby, u której właśnie rozpoznaliśmy chorobę, i musimy ustalić leczenie początkowe.

Gdy efekt leczenia jest niesatysfakcjonujący

Obecnie, dysponując możliwością zastosowania trzech różnych preparatów, w trzech różnych inhalatorach, proponuje się w przypadku niesatysfakcjonującego efektu leczenia jednym preparatem jego [...]

Choroby współistniejące

W przypadku pojawienia się chorób współistniejących u pacjenta z POChP – leczymy ją tak, jakby nie był chory na POChP. Przewlekła [...]

Do góry