Wytyczne

Szczepienia w chorobach reumatycznych

Dr n. med. Maria Maślińska
Lek. Kinga Kostyra-Grabczak


Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa

Przedstawiamy najnowsze rekomendacje Europejskiej Ligi do Walki z Reumatyzmem (EULAR – European League Against Rheumatism) z komentarzem

Autoimmunologiczne zapalne choroby reumatyczne (AIIRDs – autoimmune inflammatory rheumatic diseases) stanowią wyzwanie dla współczesnej medycyny. Znajdują się one głównie w kręgu zainteresowania specjalistów reumatologów oraz immunologów, ale kontakt z chorymi z AIIRDs mają lekarze wszystkich specjalności.

Zapadalność oraz zachorowalność na AIIRDs jest różna – od najczęstszych przypadków, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), po rzadkie, np. zapalenie chrząstek czy niektóre typy zapalenia naczyń. Większość z nich dotyczy populacji osób młodych i w średnim wieku, między 30. a 50. r.ż. Chorują również dzieci – już od okresu noworodkowego, choć istotnie rzadziej. Do najczęstszych chorób reumatycznych wieku rozwojowego należą: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS), młodzieńcze spondyloartropatie. Rzadziej rozpoznawane są: toczeń rumieniowaty układowy (TRU), zapalenie skórno-mięśniowe czy zapalenia naczyń, np. choroba Kawasakiego.[1] Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów ma kilka postaci, które w chwili dorastania chorego i przejścia w wiek dorosły mogą ewoluować, np. w obraz RZS, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK), i powodować różne powikłania.

Podatność genetyczna, wpływ środowiska na zmianę ekspresji genów niezwiązanych ze zmianą sekwencji nukleotydów w DNA, poprzez metylację, regulację genów przez miRNA, modyfikację histonów oraz bezpośredni wpływ fizykochemicznych czynników środowiskowych, np. promieniowania, odgrywają istotną rolę w rozwoju AIIRDs. Oprócz powyższych, bardzo istotnymi czynnikami sprzyjającymi autoimmunizacji są infekcje – zarówno bakteryjne, jak i wirusowe.[2]

Nie poznano do końca wszystkich mechanizmów wpływu zakażeń na układ immunologiczny i wywołanie procesu autoimmunologicznego. Zmiany w odpowiedzi immunologicznej i tworzenie się autoprzeciwciał mogą być bezpośrednio związane z przebytym zakażeniem. Może to wynikać z molekularnej mimikry (podobieństwo antygenów patogenu i gospodarza), obniżenia klirensu przeciwciał, tworzenia kompleksów immunologicznych, hiperaktywacji układu immunologicznego gospodarza i skutkować bardzo groźnymi powikłaniami, takimi jak zespół aktywacji makrofagów czy zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS – systemic inflammatory response syndrome). Występowanie u niektórych chorych (m.in. z AIIRDs) pełnoobjawowej infekcji z rozwojem ostrej ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, ze zmianami śródmiąższowymi płuc, a nawet rozwojem zespołu błon szklistych (ARDS) u osób z wielochorobowością czy zaburzeniami układu immunologicznego, zmuszają całe sztaby naukowców do wręcz dramatycznego poszukiwania szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Historia szczepień

Historia szczepień może nawet sięgać 1000 roku, kiedy zauważono, że osoby, które chorowały i przeżyły chorobę zakaźną, nie zachorowały po raz kolejny. [...]

Udoskonalanie szczepień

Szczepienia nie tylko ograniczyły rozprzestrzenianie się wielu chorób zakaźnych przez wieki trapiących ludzkość, ale wręcz pozwoliły na ich wyeliminowanie. Dzięki wpływowi [...]

Rekomendacje szczepień u chorych z IIRDs

W rekomendacjach z 2011 roku dotyczących szczepień w populacji osób dorosłych z zapalnymi chorobami reumatycznymi[13] jasno stwierdzono, że ta grupa chorych nie tylko powinna być [...]

Dzieci

W 2011 roku swoje zalecenia dotyczące dzieci z chorobami reumatycznymi przedstawili również reumatolodzy pediatryczni.[17] Zwrócono uwagę na zwiększoną zapadalność na infekcje, wynikającą zarówno [...]

Dorośli

W 2019 roku ponownie przedstawiono rekomendacje EULAR (na podstawie badań i opinii 21 ekspertów) dotyczące szczepień chorych dorosłych z zapalnymi chorobami reumatycznymi.[19]

Komentarz

Przedstawione najnowsze rekomendacje EULAR są podsumowaniem wielu badań oraz opinii ekspertów, głównie reumatologów i immunologów. Do ich współtworzenia byli też zaproszeni pacjenci [...]

Podsumowanie

Szczepienia stanowią o postępie ludzkości, a ich planowanie nie jest już, co jasno wynika z rekomendacji EULAR, ograniczone do populacji zdrowej. Chorzy z AIIRD powinni [...]

Do góry