Radiologia

Nietypowa przyczyna zaburzeń widzenia

dr n. med. Magdalena Zagrodzka, dr n. med. Jacek Brzeziński

technik Małgorzata Czyżewska

EUROMEDIC International Polska, Mazowieckie Centrum Medyczne, Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Magdalena Zagrodzka, e-mail: m.zagrodzka@gmail.com

OPIS PRZYPADKU

Pacjentka, 27 lat, zgłosiła się do neurologa z powodu nawracających od trzech miesięcy zaburzeń widzenia. Kobieta określała je jako mroczki przed oczami. W badaniu przedmiotowym nie wykryto jakichkolwiek odchyleń od stanu prawidłowego. Zlecono konsultację okulistyczną obejmującą badanie dna oka, podczas której również nie stwierdzono nieprawidłowości. Wykonane badanie USG gałek ocznych i oczodołów nie uwidoczniło zmian tych struktur.

1. Jakie kolejne badanie należy zlecić pacjentce?

a. Badanie głowy metodą tomografii komputerowej (TK)

b. Angiografię TK

c. Badanie głowy metodą rezonansu magnetycznego (MR)

d. Badanie oczodołów metodą MR

 

Pacjentkę skierowano na badanie głowy metodą MR. Nie uwidoczniono w nim żadnych zmian w obrębie oczodołów, nerwów wzrokowych, skrzyżowania wzrokowego, okolicy siodła i podwzgórza, pasm wzrokowych ani pozostałych elementów drogi wzrokowej. W obraza...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Należy podkreślić, że badanie oczodołów metodą MR i rutynowe badanie mózgowia metodą MR istotnie się różnią. Niezbędne jest wysunięcie roboczej hipotezy, która [...]

2. Jakie badanie należy zlecić?

a. Cyfrową angiografię subtrakcyjną (DSA – digital subtraction angiography)
Do góry