Egzamin z medycyny

Egzamin z medycyny

Pytania przygotował prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki z Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Forma tego działu wzorowana jest na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka forma sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowywania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.


1. Kobieta, lat 24, zgłosiła się do lekarza specjalisty medycyny rodzinnej po wcześniej wykonanych w poradni medycyny pracy badaniach wstępnych, w wynikach których w badaniu ogólnym moczu stwierdzono śladowy białkomocz i 5-10 erytrocytów w polu widzenia, bez innych odchyleń. Podczas pierwszej wizyty w poradni nie stwierdzono żadnych odchyleń w badaniu przedmiotowym poza ciśnieniem tętniczym 140/90 mmHg (średnia z dwóch pomiarów). Wywiad rodzinny w kierunku chorób przewlekłych był ujemny. Pacjentka nie stosowała przewlekle żadnych leków. Jakie badania spośród wymienionych poniżej należy zlecić do wykonania w ramach wstępnej diagnostyki nadciśnienia tętniczego? Proszę wskazać właściwą odpowiedź:

1. Badanie ogólne moczu

2. Badania krwi: morfologia oraz stężenie kreatyniny, lipidów, glukozy, sodu i potasu w surowicy

3. Stężenie kwasu moczowego w surowicy

4. Stężenie TSH w surowicy

5. EKG

6. Echokardiografia

7. Badanie doplerowskie przepływu krwi w tętnicach nerkowych

8. Dobowy profil ciśnienia tętniczego (24-godzinny pomiar)

 

A. 1, 2, 4, 5

B. 1, 2, 3, 4, 5

C. 1, 2, 3, 5

D. 1, 2, 3, 4, 5, 6

E. Wszystkie wymienione

Komentarz

Badania wymienione w punktach 1-3 i 5 należą do podstawowej diagnostyki nadciśnienia tętniczego zalecanej m.in. przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT).1 Badania takie, jak oznaczanie hormonów tarczycy, echokardiografia, badanie doplerowskie, zleca się w toku dalszej diagnostyki przy podejrzeniu powikłań narządowych i objawach klinicznych sugerujących np. endokrynne tło nadciśnienia. Dobowy profil ciśnienia tętniczego należy zlecać tylko przy trudnościach w rozpoznaniu nadciśnienia tętniczego lub braku jego kontroli.

 

2. Lekarz internista został poproszony o ambulatoryjną konsultację u 20-letniej kobiety w 34 tygodniu pierwszej ciąży. Nie stwierdził zmian w badaniu przedmiotowym poza ciśnieniem tętniczym 160/90 mmHg, które miało również podobne wartości w ko...

Do góry