Egzamin z medycyny

Egzamin z interny

Pytania i komentarze: dr n. med. Alicja Rydzewska-Rosołowska, dr n. med. Edyta Zbroch

Konsultacja: prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku

Do­bre przy­go­to­wa­nie się do eg­za­mi­nu spe­cja­li­za­cyj­ne­go z tak ob­szer­ne­go dzia­łu me­dy­cy­ny, ja­kim są cho­ro­by we­wnętrz­ne, jest za­da­niem trud­nym. Na eg­za­mi­nach zda­rza­ją się py­ta­nia do­ty­czą­ce za­gad­nień, w któ­rych przy­pad­ku ko­niecz­na jest zna­jo­mość naj­now­szych pu­bli­ka­cji, gdyż wie­dza pod­ręcz­ni­ko­wa nie da­je pew­no­ści wy­bo­ru pra­wi­dło­wej od­po­wie­dzi. Waż­ne jest jed­nak nie tyl­ko przy­swa­ja­nie sta­le ak­tu­ali­zo­wa­nej wie­dzy, lecz tak­że umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia te­stów. Chcąc po­móc czy­tel­ni­kom w do­brym przy­go­to­wa­niu się do spraw­dzia­nu, co mie­siąc pu­bli­ku­je­my py­ta­nia te­sto­we, któ­rych for­ma jest bar­dzo zbli­żo­na do py­tań eg­za­mi­na­cyj­nych. Przy każ­dym z py­tań za­miesz­cza­my kon­sul­to­wa­ny przez wy­bit­ne­go spe­cja­li­stę opis, któ­ry po­wi­nien po­zwo­lić na zna­le­zie­nie pra­wi­dło­wej od­po­wie­dzi. Za­gad­nie­nia, do któ­rych uło­żo­ne są py­ta­nia, zo­sta­ły na­de­sła­ne przez czy­tel­ni­ków. Pro­po­zy­cje ko­lej­nych te­ma­tów, któ­re zda­niem Pań­stwa war­to za­mie­ścić w re­pe­ty­to­rium, pro­si­my nad­sy­łać na ad­res: re­pe­ty­to­rium@me­di­cal­-tri­bu­ne.pl


1. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2011 r. do preferowanych leków hipotensyjnych u pacjentów z izolowanym skurczowym nadciśnieniem tętniczym oraz u osób w wieku podeszłym należą:
1. Diuretyki tiazydowe oraz niedihydropirydynowi antagoniści wapnia jako leki pierwszego wyboru, inhibitory ACE lub sartany jako leki drugiego wyboru

‡ 2. Diuretyki tiazydowe oraz dihydropirydynowi antagoniści wapnia jako leki pierwszego wyboru; inhibitory ACE lub sartany jako leki drugiego wyboru

‡ 3. Diuretyki tiazydowe oraz dihydropirydynowi antagoniści wapnia jako leki pierwszego wyboru; inhibitory ACE lub β-adrenolityki jako leki drugiego wyboru

‡ 4. Inhibitory ACE lub sartany jako leki pierwszego wyboru; diuretyki tiazydowe oraz niedihydropirydynowi antagoniści wapnia jako leki drugiego wyboru

‡ 5. Inhibitory ACE lub sartany jako leki pierwszego wyboru; diuretyki tiazydowe oraz dihydropirydynowi antagoniści wapnia jako leki drugiego wyboru

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2011 r. do preferowanych grup leków hipotensyjnych stosowanych w leczeniu izolowanego nadciśnienia tętniczego skurczowego oraz u osób w wieku podeszłym należą: diuretyki tiazydowe oraz dihydropirydynowi antagoniści wapnia jako leki pierwszego wyboru i inhibitory ACE lub sartany jako leki drugiego wyboru.2. Wskaż objawy przedmiotowe niedomykalności zastawki aortalnej:
A. Uderzenie koniuszkowe rozlane, przesunięte w lewo i ku dołowi

B. Szorstki szmer skurczowy promieniujący do szyi

C. Wysoka amplituda ciśnienia tętniczego krwi, ze zwiększonym ciśnieniem skurczowym i często nieoznaczalnym rozkurczowym

D. Wyższe ciśnienie skurczowe na kończynach dolnych niż na kończynach górnych (objaw Hilla)

E. Wysokie i chybkie tętno

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ABCDE, 2. BCE, 3. ACDE, 4. CDE, 5. ABE

Objawy przedmiotowe niedomykalności zastawki aortalnej to: wysoka amplituda ciśnienia tętniczego krwi ze zwiększonym ciśnieniem skurczowym i często nieoznaczalnym rozkurczowym, wyższe ciśnienie skurczowe na kończynach dolnych niż na kończynach górnych (objaw Hilla), wysokie i chybkie tętno. Rozlane, przesunięte w lewo i ku dołowi uderzenie koniuszkowe oraz szorstki szmer skurczowy promieniujący do szyi to objawy charakteryzujące zwężenie zastawki aortalnej.3. Prawidłowe postępowanie w przypadku pacjenta z tętniakiem aorty piersiowej obejmuje:

A. Normalizację ciśnienia tętniczego za pomocą leków z grupy antagonistów wapnia

B. Normalizację ciśnienia tętniczego za pomocą leków z grupy β-adrenolityków

C. Leczenie inwazyjne tętniaków bezobjawowych o średnicy >55 mm w przypadku aorty wstępującej i >65 mm w przypadku aorty zstępującej

D. Leczenie inwazyjne tętniaków objawowych i bezobjawowych o średnicy >55 mm niezależnie od lokalizacji

E. Leczenie inwazyjne wszystkich tętniaków objawowych i pękniętych

Do góry