Egzamin z medycyny

Egzamin z medycyny

Pytania i komentarze: lek. Katarzyna Klejna, dr n. med. Szymon Brzósko
Konsultacja: prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku

Do­bre przy­go­to­wa­nie się do eg­za­mi­nu spe­cja­li­za­cyj­ne­go z tak ob­szer­ne­go dzia­łu me­dy­cy­ny, ja­kim są cho­ro­by we­wnętrz­ne, jest za­da­niem trud­nym. Na eg­za­mi­nach zda­rza­ją się py­ta­nia do­ty­czą­ce za­gad­nień, w któ­rych przy­pad­ku ko­niecz­na jest zna­jo­mość naj­now­szych pu­bli­ka­cji, gdyż wie­dza pod­ręcz­ni­ko­wa nie da­je pew­no­ści wy­bo­ru pra­wi­dło­wej od­po­wie­dzi. Waż­ne jest jed­nak nie tyl­ko przy­swa­ja­nie sta­le ak­tu­ali­zo­wa­nej wie­dzy, lecz tak­że umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia te­stów. Chcąc po­móc czy­tel­ni­kom w do­brym przy­go­to­wa­niu się do spraw­dzia­nu, co mie­siąc pu­bli­ku­je­my py­ta­nia te­sto­we, któ­rych for­ma jest bar­dzo zbli­żo­na do py­tań eg­za­mi­na­cyj­nych. Przy każ­dym z py­tań za­miesz­cza­my kon­sul­to­wa­ny przez wy­bit­ne­go spe­cja­li­stę opis, któ­ry po­wi­nien po­zwo­lić na zna­le­zie­nie pra­wi­dło­wej od­po­wie­dzi. Za­gad­nie­nia, do któ­rych uło­żo­ne są py­ta­nia, zo­sta­ły na­de­sła­ne przez czy­tel­ni­ków. Pro­po­zy­cje ko­lej­nych te­ma­tów, któ­re zda­niem Pań­stwa war­to za­mie­ścić w re­pe­ty­to­rium, pro­si­my nad­sy­łać na ad­res: re­pe­ty­to­rium@me­di­cal­-tri­bu­ne.pl

 


1. U chorych na cukrzycę, w celu wykrycia nefropatii cukrzycowej i/lub oceny stopnia jej zaawansowania, należy określić:

A. Wydalanie albuminy z moczem
B. Stężenie kreatyniny w surowicy

C. Stężenie albuminy w surowicy

D. Wydalanie kreatyniny z moczem

E. Wielkość glukozurii

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1.AB, 2.ABE, 3.BDE, 4. ABC, 5. ABCDE

W celu wykrycia nefropatii cukrzycowej i/lub oceny stopnia jej zaawansowania należy określić wydalanie albuminy z moczem oraz stężenie kreatyniny w surowicy. Stężenie kreatyniny we krwi należy określić przynajmniej raz w roku, niezależnie od wielkości wydalania albuminy z moczem.2. Do czynników ryzyka cukrzycy ciężarnych należą:

A. Ciąża po 35. r.ż.
B. W wywiadzie porody dzieci o dużej masie ciała (>4000 g)

C. Wielorództwo

D. Nadciśnienie tętnicze lub nadwaga przed ciążą (BMI >27 kg/m2)

E. Rozpoznanie cukrzycy ciężarnych w poprzednich ciążach

Wskaż zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. BDE, 2. ABCDE, 3. ABDE, 4. BCDE, 5. DE

Do czynników ryzyka cukrzycy ciężarnych (GDM – gestational diabetes mellitus) należą: ciąża po 35. r.ż., w wywiadzie porody dzieci o dużej masie ciała (>4000 g), wielorództwo, nadciśnienie tętnicze lub nadwaga przed ciążą (BMI >27 kg/m2), rozpoznanie cukrzycy ciężarnych w poprzednich ciążach. Ponadto: urodzenie noworodka z wadą rozwojową, zgony wewnątrzmaciczne oraz rodzinny wywiad w kierunku cukrzycy typu 2.


3. Wskaż prawidłowe stwierdzenia dotyczące testu przesiewowego służącego diagnostyce cukrzycy ciężarnych (GCT – glucose challenge test):
A. Jest to test doustnego obciążenia 50 g glukozy

B. Jest to test doustnego obciążenia 75 g glukozy

C. Przeprowadzany jest między 10. a 14. tygodniem ciąży

D. Przeprowadzany jest między 24. a 28. tygodniem ciąży

Do góry