Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr hab. n. med. Marlena Broncel

Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Marlena Broncel, Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej UM, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź; e-mail: marlena.broncel@umed.lodz.pl

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 35-letnia pacjentka wykonała lipidogram z powodu badań okresowych; wyniki były następujące: całkowite stężenie cholesterolu (TC) – 360 mg/dl, frakcja HDL cholesterolu (HDL-C) – 60 mg/dl, frakcja LDL (LDL-C) – 276 mg/dl, triglicerydy (TG) – 120 mg/dl, frakcja non-HDL (TC-HDL-C) – 300 mg/dl. W wywiadzie stwierdzono, że ojciec pacjentki miał zawał mięśnia sercowego w wieku 45 lat, a brat – ostry zespół wieńcowy NSTEMI w wieku 40 lat. Kobieta do tej pory nie była leczona przewlekle. Nie pali papierosów. Wskaźnik masy ciała (BMI) pacjentki wynosi 23 kg/m2, ciśnienie tętnicze skurczowe –130 mmHg, rozkurczowe – 85 mmHg, glikemia na czczo – 75 mg/dl, kreatynina – 0,8 mg/dl, aminotransferaza asparaginowa (AspAT)/aminotransferaza alaninowa (AlAT) w normie. W USG jamy brzusznej nie stwierdzono wyraźnych odchyleń od normy. Lipidogram został powtórzony w ciągu 2 tygodni, wyniki nie różniły się istotnie od przedstawionych powyżej. Jakie należy wdrożyć postępowanie?

a. Wykluczenie wtórnych przyczyn dyslipidemii, modyfikacja trybu życia z ograniczeniem spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych przez 3 miesiące i ponowna kontrola lipidogramu

b. Wykluczenie wtórnych przyczyn dyslipidemii, modyfikacja trybu życia z ograniczeniem spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych i diagnostyka genetyczna w kierunku rodzinnej heterozygotycznej hipercholesterolemii, kontrola lipidogramu za 4 tygodnie

c. Wykluczenie wtórnych przyczyn dyslipidemii, modyfikacja trybu życia z ograniczeniem spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych i włączenie statyny w najmniejszej dawce początkowej, np. atorwastatyna 10 mg/24 h, rozuwastatyna 5 mg/24 h (poinformowanie pacjentki o teratogennym działaniu statyn)

d. Wykluczenie wtórnych przyczyn dyslipidemii, modyfikacja trybu życia z ograniczeniem spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych, diagnostyka w kierunku rodzinnej heterozygotycznej hipercholesterolemii, intensywne leczenie hipolipemizujące: rozuwast...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz:

Pacjentka prawdopodobnie choruje na heterozygotyczną hipercholesterolemię rodzinną (heFH), o czym świadczy wysokie stężenie frakcji LDL cholesterolu (LDL-C >240 mg/dl) oraz obciążający wywiad [...]

Komentarz:

Pacjentka nie przebyła żadnego incydentu sercowo-naczyniowego, nie choruje na cukrzycę ani na przewlekłą chorobę nerek; GFR >80 ml/min/1,73m2 . Ciśnienie tętnicze [...]

Komentarz:

Pacjent jest po przebytym ostrym zespole wieńcowym (OZW NSTEMI), należy więc do grupy bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Głównym celem leczenia będzie [...]

Komentarz:

Nietolerancja statyn oznacza brak możliwości stosowania leku z powodu pojawienia się istotnych klinicznie działań niepożądanych lub znacznego podwyższenia stężeń biomarkerów (prób wątrobowych [...]

Komentarz:

Hipertriglicerydemia rodzinna dziedziczy się autosomalnie dominująco, charakteryzuje się zwiększonym stężeniem triglicerydów w surowicy, któremu nie towarzyszy podwyższone stężenie frakcji LDL cholesterolu. Ze [...]

Komentarz:

Migotanie przedsionków (AF – atrial fibrillation) jest najczęściej występującą arytmią nadkomorową, dotyczy 1-1,5% całej populacji. Sprzyja występowaniu powikłań zakrzepowo-zatorowych i to niezależnie [...]

Komentarz:

W przypadku bezpiecznego przygotowania do zabiegu pacjenta leczonego przewlekle dabigatranem (bezpośrednim inhibitorem trombiny) w pierwszej kolejności należy ocenić ryzyko krwawienia zabiegu. Wyróżnia się [...]

Komentarz:

W randomizowanych badaniach i metaanalizach opisano cztery główne zespoły związane z hepatotoksycznością statyn: ostrą niewydolność wątroby, przewlekłe zapalenie wątroby, cholestazę oraz najczęściej obserwowaną podwyższoną bezobjawową [...]
Do góry