Przypadek kliniczny

Cykl „Przypadek kliniczny” koordynowany przez prof. dr. hab. n. med. Michała Myśliwca, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku

Nietypowe dolegliwości bólowe w klatce piersiowej u młodej kobiety

lek. Andrzej Jakub Sałacki
prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński, Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, e-mail: a.wysokinski@umlub.pl

Opis przypadku

Na szpitalny oddział ratunkowy zgłosiła się 24-letnia kobieta z powodu bólu w klatce piersiowej o charakterze ostrym, kłującym. Jego nasilenie zmniejszało się po wstaniu z pozycji siedzącej oraz przy pochylaniu się do przodu. Ból utrzymywał się od 24 godzin. W dniu zgłoszenia się na SOR wystąpiły także wymioty. Od kilku dni pacjentka skarżyła się na podwyższoną temperaturę ciała (do 38ºC) oraz objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Badania laboratoryjne wykazały podwyższone stężenia aminotransferazy asparaginianowej (62 j./l), białka C-reaktywnego (42 mg/l), kinazy kreatynowej (425 j./l), aktwyności izoformy kinazy kreatynowej (53 j./l), troponiny I (15,568 ng/ml). Pozostałe parametry mieściły się w zakresie wartości referencyjnych. Ciśnienie tętnicze wynosiło 155/95 mmHg. W zapisie EKG (ryc. 1) rytm zatokowy, miarowy 75/min, normogram, położenie serca pośrednie, uniesienia odcinka ST w odprowadzeniach I, aVL >1 mm, w odprowadzeniach II, V5, V6 około 0,5 mm, uniesienie odcinka PQ w aVR, obniżenie odcinka ST w aVR, III i V1, ujemne załamki T w III i V1, skrócenie odcinka PQ. Zmiany w EKG najprawdopodobniej odzwierciedlają odczyn zapalny w nasierdziu, ponieważ samo osierdzie nie wykazuje czynności elektrycznej.1 Zdjęcie RTG klatki piersiowej PA w pozycji stojącej nie wykazało odchyleń od normy. Pacjentkę przyjęto do Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie celem dalszej diagnostyki i leczenia. W badaniu echokardiograficznym (ryc. 2) stwierdzono nieistotne hemodynamicznie małe niedomykalności zastawki trójdzielnej i pnia płucnego. Frakcja wyrzutowa wynosiła 70%, obecny był ślad płynu do 3 mm za ścianą boczną lewej komory. Ciśnienie maksymalne w tętnicy płucnej wynosiło około 22 mmHg, nie stwierdzono zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego.

1. Jakie choroby należy rozważyć, poszukując przyczyn bólu w klatce piersiowej u prezentowanej pacjentki?

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

2. Jakie kryteria diagnostyczne według wytycznych ESC dotyczących rozpoznawania i leczenia chorób osierdzia z 2015 r. upoważniają do rozpoznania myopericarditis?

a. Nowe uniesienia odcinka ST lub obniżenie odcinka PR w EKG w wielu odprowadzeniach

3. Jakie jest rokowanie u pacjentów z zajęciem mięśnia sercowego przez proces zapalny toczący się w osierdziu?

a. Rokowanie jest niepomyślne z uwagi na bardzo duże ryzyko nagłego zgonu sercowego

Podsumowanie

Choroby osierdzia występują dość często, brakuje natomiast danych epidemiologicznych na ten temat. Częstość ostrego zapalenia osierdzia szacuje się na 27,7 przypadków [...]
Do góry