Przypadek kliniczny

Mastocytoza układowa – choroba o różnorodnym obrazie klinicznym

prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1

ul. Staszica 11, 20-080 Lublin

e-mail: monika.podhorecka@umlub.pl

  • Mastocytoza może występować w postaci zmian skórnych lub mieć charakter układowy z naciekami narządowymi m.in. w wątrobie, śledzionie i szpiku
  • Niektóre objawy mają istotne znaczenie w przebiegu choroby i rokowaniu, dlatego w nowych systemach klasyfikacyjnych nazwano je objawami typu B i C, a ich analiza pozwala na rozpoznanie poszczególnych postaci mastocytozy układowej
  • W leczeniu duże nadzieje wiąże się z wprowadzeniem nowych form terapii celowanej u chorych z mastocytozą układową, np. midostauryny

Mastocytoza jest rzadką chorobą należącą do grupy nowotworów mieloproliferacyjnych. Dochodzi w niej do nadmiernego nagromadzenia nowotworowych mastocytów wywodzących się z wielopotencjalnej komórki krwiotwórczej szpiku CD34+/KIT+. Mastocyty, inaczej komórki tuczne, są komórkami wielofunkcyjnymi, które zalicza się do układu odporności wrodzonej. Uczestniczą w reakcjach alergicznych, w procesach zapalnych oraz nowotworowych. Mastocyty powstające w szpiku opuszczają go w formie niedojrzałej, a dojrzałość osiągają w tkankach docelowych, o czym świadczy pojawienie się licznych ziaren w ich cytoplazmie. Wieloskładnikowość ziaren jest podstawą różnorodnej aktywności mastocytów. Proces ich różnicowania zależy od cytokin i innych czynników obecnych w środowisku danej tkanki, istotną rolę odgrywa tu zwłaszcza czynnik komórek macierzystych (SCF – stem cell factor), dla którego receptor c-KIT (CD117) wykazuje ekspresję na mastocytach1-3.

Epidemiologia i patogeneza

Mastocytoza może występować w każdym wieku. U dzieci choroba przebiega zazwyczaj łagodnie i może całkowicie ustąpić. U osób dorosłych trwa zwykle dłużej i częściej przybiera postać agresywną. W większości przypadków mastocytozy dochodzi do wystąpienia mutacji somatycznej w obrębie genu KIT kodującego białko receptorowe dla czynnika wzrostu SCFR (SCFR – mast/stem cell growth factor receptor), która prowadzi do konstytutywnej aktywacji receptora KIT. W mastocytozie układowej osób dorosłych najczęstsza jest mutacja D816V KIT, inne typy występują rzadko. Mutacja genu KIT wydaje się najważniejszym czynnikiem warunkującym pojawienie się indolentnej postaci mastocytozy, natomiast w momencie transformacji do postaci agresywniejszych następują dodatkowe zmiany molekularne, np. w obrębie nowotworowego genu supresorowego TET2. W niektórych przypadkach mastocytozie towarzyszą objawy innej choroby nowotworowej układu krwiotwórczego lub układu chłonnego1,4,5.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz kliniczny

Mastocytoza charakteryzuje się heterogennym przebiegiem, a objawy kliniczne bywają bardzo różnorodne. Choroba może występować jedynie w postaci zmian skórnych (CM – cutaneous mastocytosis) [...]

Badania diagnostyczne i kryteria rozpoznania

U chorych z mastocytozą występują zmiany w badaniach obrazowych oraz w wynikach badań laboratoryjnych. Większość pacjentów z układową postacią choroby ma podwyższone stężenie tryptazy w surowicy, które [...]

Leczenie

Leczenie mastocytozy u osób dorosłych ma charakter zindywidualizowany, zależny od przebiegu klinicznego oraz podłoża molekularnego choroby. Jest ukierunkowane na łagodzenie objawów cytokinowych [...]

Podsumowanie

Mastocytoza układowa jest rzadkim nowotworem układu krwiotwórczego. Dodatkowo jej różnorodny obraz kliniczny sprawia, że nie jest często rozpoznawana, a w momencie ustalenia diagnozy [...]

Do góry