Przetestuj się na cito

Nadciśnienie tętnicze

lek., mgr zdr. publ. Jan W. Pęksa

prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

Adres do korespondencji:

lek., mgr zdr. publ. Jan W. Pęksa

Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej

oraz Nadciśnienia Tętniczego, Szpital Uniwersytecki

ul. Jakubowskiego 2, 30-668 Kraków

e-mail: janwpeksa@gmail.com

1

Pacjentka, 77 lat, zgłosiła się do poradni kardiologicznej z powodu zawrotów głowy występujących od około 3 tygodni oraz dużych wahań wartości ciśnienia tętniczego (BP – blood pressure) w pomiarach domowych (HBPM – home blood pressure monitoring). Ciśnienie tętnicze przyjmowało okresowo wartości 150-160/90 mmHg i 100-110/50-60 mmHg. Chora negowała uczucie kołatania serca i bóle w klatce piersiowej.

W wywiadzie odnotowano liczne schorzenia internistyczne: hipercholesterolemię, cukrzycę typu 2 w trakcie farmakoterapii doustnej, nadciśnienie tętnicze 2 stopnia, przewlekłą niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory, przewlekły zespół wieńcowy, stan po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG – coronary artery bypass grafting; Ao-LAD, Ao-Mg, 2004 r.), stan po angioplastyce prawej tętnicy wieńcowej z implantacją dwóch stentów uwalniających lek (DES – drug-eluting stents; 03.2022 r.), utrwalone migotanie przedsionków, stan po wszczepieniu dwujamowego rozrusznika serca z powodu zespołu chorego węzła zatokowego (2013 r.) oraz przewlekłą chorobę nerek w stadium G3a/b.

Pacjentka przyjmowała w ostatnim czasie: rywaroksaban 15 mg 1-0-0 tabl., kwas acetylosalicylowy 75 mg 1-0-0 tabl., pantoprazol 40 mg 1-0-0 tabl., dapagliflozynę 10 mg 1-0-0 tabl., bisoprolol 10 mg 1-0-0 tabl., lizynopryl 20 mg 1-0-0 tabl., lacydypinę 4 mg 0-0-1,5 tabl., torasemid 5 mg 1-0-0 tabl., allopurynol 100 mg 1-0-0 tabl., ezetymib 10 mg 1-0-0 tabl. oraz rozuwastatynę 40 mg 0-0-1 tabl. Leki zostały zalecone 2 miesiące wcześniej, podczas hospitalizacji, w czasie której wykonano zabieg angioplastyki.

Jakie powinno być w tej sytuacji klinicznej postępowanie w ramach poradni kardiologicznej?

A. W pierwszej kolejności należy wykonać echokardiografię, aby wykryć lub wykluczyć pojawienie się nowych zaburzeń kurczliwości mięśnia lewej komory mogących powodować hipotonię

B. Pacjentkę należy pilnie skierować do szpitala z uwagi na wywiad zawrotów głowy oraz hipotonii, a także licznych obciążeń internistycznych

C. Należy przeprowadzić badanie przedmiotowe, w tym gabinetowy pomiar ciśnienia tętniczego (OBPM – office blood pressure measurement), próbę ortostatyczną, elektrokardiografię, i w zależności od uzyskanych wyników podjąć dalsze decyzje terapeutyczne

D. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

2

U opisywanej wyżej pacjentki w badaniu przedmiotowym nie stwierdzono istotnych odchyleń od normy. Nad polami płucnymi występował prawidłowy szmer pęcherzykowy, podczas osłuchiwania serca nie stwierdzono patologicznych szmerów. Częstość rytmu serca...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

3

Według aktualnych wytycznych PTNT z 2019 r. w jakich populacjach pacjentów należy rozważyć wykonanie próby ortostatycznej?

4

Zdecydowano o wykonaniu w czasie wizyty próby ortostatycznej. Ciśnienie tętnicze w pozycji siedzącej wynosiło 140/73 mmHg, po 1 i 3 minucie od pionizacji odpowiednio 115/63 [...]

5

Jakie powinno być dalsze postępowanie u pacjentki?

6

Jakie są docelowe wartości BP u omawianej pacjentki w przypadku dobrej tolerancji takich ciśnień?

7

Jakie dalsze badanie najlepiej byłoby wykonać u opisywanej pacjentki?

8

W jakich grupach pacjentów β-adrenolityki są podawane w terapii nadciśnienia tętniczego jako leki I rzutu?

9

U 62-letniej pacjentki z otyłością, hipercholesterolemią, nieprawidłową glikemią na czczo oraz nadczynnością tarczycy w wywiadzie (w przeszłości leczoną tyreostatycznie, aktualnie w stanie eutyreozy) wykonano ABPM. Uzyskano [...]

10

Pacjentka, u której wykonano ABPM, przyjmowała dotychczas walsartan 160 mg 1-0-0 tabl. (nie tolerowała ACEI z powodu uporczywego, bardzo nasilonego kaszlu związanego z przyjmowaniem [...]

Do góry