Uszkodzenia urazowe nerwów obwodowych

dr n. med. Justyna Pigońska

Klinika Neurologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa

Centralny Szpital Kliniczny, Łódź

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera, Łódź

Adres do korespondencji: dr n. med. Justyna Pigońska, Klinika Neurologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, e-mail: justyna.pigonska@gmail.com

Niniejsza praca stanowi kompleksowe omówienie urazów związanych z uszkodzeniem nerwów obwodowych. Opisano w niej drobiazgowo typy uszkodzenia nerwów obwodowych, rolę elektroneurografii, elektromiografii, ultrasonografii i rezonansu magnetycznego w ich diagnostyce oraz metody leczenia i rokowanie.

Wprowadzenie

Uszkodzenie nerwu obwodowego wskutek urazu daje konkretne objawy kliniczne i charakterystyczny obraz neurofizjologiczny. Do wykonywanych w określonych przedziałach czasowych procedur diagnostycznych zaliczają się: badanie kliniczne, ocena przewodnictwa (ENG – elektroneurografia) i zapis czynności mięśni (EMG – elektromiografia). Pomocne są również badania obrazowe. Wyniki badań, w tym całość badania neurofizjologicznego, powinny korelować ze stanem klinicznym pacjenta oraz ze znaną wiedzą dotyczącą patofizjologii i procesu regeneracyjnego nerwu. Umożliwia to ocenę rokowania oraz rozważenie leczenia zachowawczego lub ewentualnej interwencji zabiegowej.1 Wiedza dotycząca uszkodzeń nerwów obwodowych, a szczególnie ich obiektywnej diagnostyki, jest również przydatna w postępowaniach odszkodowawczych.2

Epidemiologia

Około 2-3% wszystkich urazów to urazy związane z uszkodzeniem nerwów obwodowych. Większość z nich jest następstwem wypadków komunikacyjnych, a ich częstość rośnie w przypadku zdarzeń masowych, zwłaszcza w trakcie działań wojennych. Urazy dotyczą pacjentów w wieku produkcyjnym (średnia wieku to 33 lata)3 i głównie mężczyzn.3-5 Około 10% przypadków urazów nerwów obwodowych ma związek z uprawianiem sportu; diagnostykę kliniczną i neurofizjologiczną utrudnia fakt, że często są to urazy wielomiejscowe i wielu nerwów.4 W 60% przypadków zmianom tym towarzyszy uraz uogólniony, w tym ośrodkowego układu nerwowego (OUN), a w 30-44,8% przypadków obraz kliniczny jest zmieniony przez obecne niedokrwienie nerwu i struktur okolicznych.5-8

Częstość uszkodzeń poszczególnych nerwów różni się zależnie od opracowania, a zmienność ta wynika z faktu, że dane pochodzą z różnych krajów – część z terenów objętych konfliktem zbrojnym. Wśród uszkodzeń nerwów kończyny górnej dominuje uszkodzenie nerwu promieniowego i łokciowego, a w kończynie dolnej – nerwu kulszowego i strzałkowego.4,6,9-10 Dane dotyczące uszkodzeń splotu ramiennego są zmienne – ocenia się, że uszkodzenia te stanowią 20-36% wszystkich uszkodzeń pourazowych nerwów obwodowych.4,11 Uszkodzenie dwóch nerwów dotyczy najczęściej nerwu pośrodkowego wraz z łokciowym, strzałkowego z piszczelowym, kulszowego z udowym oraz pachowego z promieniowym.4

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rola ENG i EMG w diagnostyce uszkodzeń nerwów obwodowych

ENG pozwala ocenić przewodnictwo we włóknach ruchowych i czuciowych pni nerwów obwodowych. Za pomocą fali F możliwa jest ocena odcinków ksobnych [...]

Typy uszkodzenia nerwów obwodowych

Jej mechanizm wiąże się z odcinkową demielinizacją włókien grubych na skutek obrzęku, ucisku lub niedokrwienia. Za najbardziej wrażliwe struktury uznaje się [...]

Kiedy wykonać ENG/EMG?

Rola USG i MR w diagnostyce uszkodzeń nerwów obwodowych

Ultrasonografia wysokorozdzielcza pokazuje wcześniej niż ENG i EMG częściowe lub całkowite przerwanie ciągłości nerwu. Pozwala ocenić, czy regeneracja nerwu jest powikłana [...]

Rokowanie

Do czynników prognostycznych należą: mechanizm uszkodzenia nerwu, obecność zmian demielinizacyjnych i/lub aksonalnych, parametry zapisu ENG/EMG, czas uszkodzenia, odległość miejsca urazu nerwu [...]

Leczenie

W przypadku uszkodzenia nerwu w mechanizmie przecięcia nerw powinien zostać zaopatrzony natychmiast.7 Również jeśli dojdzie do uszkodzenia jatrogennego (po przecięciu, zmiażdżeniu, [...]

Podsumowanie

Pourazowe uszkodzenia nerwów obwodowych wymagają wnikliwej oceny klinicznej i neurofizjologicznej. Znajomość mechanizmu urazu i typu uszkodzenia pozwala określić rokowanie i ustalić [...]

Do góry